قسمت بیشتر این آیین‌نامه مربوط به چگونگی مدیریت است و درآن، روی لزوم بازرسی و تشویق و تنبیه کارمندان و توجه به نظر آنان تاکید شده است. رشوه‌گیری در این آیین‌نامه خطرناک‌ترین خیانت به کشور و مردم به حساب آمده که مجازات سنگین و محرومیت خواهد داشت. از نکات جالب این آیین‌نامه که نهایت پیشرفته بودن ایران عهد باستان در دانش اداری را منعکس می‌کند؛ ضابطه دادن نمره منفی به مدیران و کارمندانی است که در انجام وظیفه سهل‌انگاری و قصور کنند که رسیدن نمرات منفی به حد نصاب باعث برکناری مدیر یا کارمند می شد.