رئیس- گزارش کمیسیون بودجه و خارجه راجع‌به استخدام یک نفر حسابدار در شرکت نفت انگلیس و ایران قرائت می‌شود:

لایحه نمره ۳۰۹۲۰ دولت راجع‌به استخدام ویلیام هانرى ربرتس تبعه انگلیس متخصص حسابدار به‌عنوان حسابدار دولت در شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران در کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر مالیه مطرح و با توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه بیان کردند. و اینک گزارش آن برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملى مى‌گردد.

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقاى ویلیام هنرى ربرتس تبعه انگلیس را به‌عنوان حسابدار متخصص از تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۱۶(هفت روز قبل از ورود به طهران) برای مدت سه سال استخدام کند.

ماده دوم- حقوق آقاى ویلیام هنرى ربرتس از قرار ماهى ۸- ۶- ۸۳ لیره(هشتاد و سه لیره و شش شیلینگ و هشت پنس) و ۵۰/ ۴۳۱ ریال روز پانزدهم هر ماه ایرانى تادیه خواهد شد. هرگاه موقع پرداخت حقوق ارزش لیره استرلینگ به پول رایج ایران کاهش حاصل کند و کمتر از پنجاه ریال در هر لیره بشود نیم حقوق مزبور به اختیار آقاى ربرتس به پول رایج ایران از قرار نرخ ثابت(۵۰ ریال) در هر لیره پرداخت خواهد شد.

ماده سوم- پنجاه لیره نیز به‌عنوان فوق‌العاده اثاثیه در یک وهله به آقاى ربرتس تادیه خواهد شد.

ماده چهارم- تهیه منزل و اثاثیه ضرورى و آب و روشنایى و هزینه آن در تمام مدت استخدام آقاى ربرتس بر عهده دولت خواهد بود.

ماده پنجم- هزینه مسافرت آقاى ربرتس و خانمش ایابا و ذهابا از لندن به تهران و بالعکس و هزینه مسافرت آقاى ربرتس در ایران در مدت ماموریت به نحوی که در قرارداد استخدام او پیش‌بینى می‌شود بر عهده دولت خواهد بود.

ماده ششم- آقاى ربرتس در مدت استخدامش به شش ماه مرخصى با حقوق که ترتیب استفاده آن با موافقت وزارت مالیه و مشارالیه خواهد بود، استحقاق خواهد داشت.

ماده هفتم- دولت حق دارد بدون اقامه هیچ‌گونه دلیلى در هر موقع به‌وسیله اخطار کتبى به آقاى ربرتس این کنترات را خاتمه دهد و در آن صورت سه ماه حقوق علاوه بر حقوق بقیه مرخصى که مشارالیه در حدود مقررات ماده ششم این کنترات به آن محق است و همچنین هزینه سفر خود و خانمش به انگلستان طبق ماده پنجم پرداخت خواهد شد.

ماده هشتم- سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون بیست و سوم عقرب ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است.

رئیس- خبر کمیسیون امورخارجه رسیده است. قرائت می‌شود:

کمیسیون امورخارجه لایحه نمره ۳۰۹۲۰ دولت راجع‌به استخدام آقاى هنرى ربرتس تبعه دولت انگلیس را مورد بحث قرار داده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت کرده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- مذاکره در کلیات است. مخالفى نیست (اظهارى نشد) رای گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده یکم- وزارت مالیه مجاز است آقاى ویلیام هنرى ربرتس تبعه انگلیس را به‌عنوان حسابدار متخصص از تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۱۶(هفت روز قبل از ورود به طهران) برای مدت سه سال استخدام کند.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- حقوق آقاى ویلیام هنرى ربرتس از قرار ماهى ۸- ۶- ۸۳ لیره(هشتاد و سه لیره و شش شیلینگ و هشت پنس) و ۵۰/ ۴۳۱ ریال روز پانزدهم هر ماه شمسى ایرانى تادیه خواهد شد. هرگاه موقع پرداخت حقوق ارزش لیره استرلینگ به پول رایج ایران کاهش حاصل نماید و کمتر از پنجاه ریال در هر لیره بشود نیم حقوق مزبور به اختیار آقاى ربرتس به پول رایج ایران از قرار نرخ ثابت(۵۰ ریال) در هر لیره پرداخت خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثریت قیام کردند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- پنجاه لیره نیز به‌عنوان فوق‌العاده اثاثیه در یک وهله به آقاى ربرتس تادیه خواهد شد.

رئیس- آقایان موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.(اکثریت قیام کردند) تصویب شد.

ماده چهارم- تهیه منزل و اثاثیه ضرورى و آب و روشنایى و هزینه آن در تمام مدت استخدام آقاى ربرتس بر عهده دولت خواهد بود.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثریت برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم- هزینه مسافرت آقاى ربرتس و خانمش ایابا و ذهابا از لندن به طهران و بالعکس و هزینه مسافرت آقاى ربرتس در ایران در مدت ماموریت به نحوى که در قرارداد استخدام او پیش‌بینى می‌شود بر عهده دولت خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ‌

ماده ششم- آقاى ربرتس در مدت استخدامش به شش ماه مرخصى با حقوق که ترتیب استفاده آن با موافقت وزارت مالیه و مشارالیه خواهد بود استحقاق خواهد داشت.

رئیس- آقایان موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(اکثریت برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

ماده هفتم- دولت حق دارد بدون اقامه هیچ‌گونه دلیلى در هر موقع به وسیله اخطار کتبى به آقاى ربرتس این کنترات را خاتمه دهد و در آن صورت سه ماه حقوق علاوه بر حقوق بقیه مدت مرخصى که مشارالیه در حدود مقررات ماده ششم این کنترات به آن محق است و همچنین هزینه سفر خود و خانمش به انگلستان طبق ماده پنجم پرداخت خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند.

(اکثریت برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده هشتم- سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب(آبان) ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است.

رئیس- موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است.

مخالفى نیست؟(اظهارى نشد) رای می‌گیریم به مجموع مواد این قانون با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به‌عمل آمده و یک صد و هفت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رای یک صد و چهارده نفر با یک صد و هفت رای تصویب شد.