مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای‌ اسلامی با بیان اینکه بازه زمانی اسناد خریداری‌شده به سال‌های ۱۳۴۶ـ۱۳۰۴ بازمی‌گردد، بیان کرد: بالغ ‌بر ۱۰۰۰ برگ سند در میان این چهار مجموعه تاریخ پارلمان وجود دارد.  وی با اشاره به محتوای اسناد خریداری شده که با تاریخ مجلس مرتبط است، گفت: موضوعاتی نظیر عرایض مردمی، اسناد انتخابات، اعلانیه و خبرنامه‌ها که از سوی جمعیت‌ها و مجامع مختلف چون روحانیت و جبهه ملی، نامه‌های آیت‌الله کاشانی، اوراق، تراکت و اعلامیه‌های تبلیغاتی مجلس به‌ویژه دوره چهارم تا هفتم مجلس شورای‌ ملی که بیانگر اطلاع‌رسانی و تبلیغات کاندیدای مجلس در آن زمان است و اسنادی از انتخابات برخی ادوار که اسنادی هم مبنی بر تقلب و اعمال‌نفوذ دوره پهلوی است، در این مجموعه‌ها به‌چشم می‌خورد.