آن وقت با دواخانه‌ها هم شرکت دارند. بیچاره آن آدمی که ناخوش شود. تا به خود بجنبد هرچه داشته در بانک گرو رفته است. روی هم رفته به تناسب هر علم و هنر، کسب و شغل، کار اطبای طهران برتری و تفوق دارد.آن بیچاره که اروپا رفته مبلغ‌ها خرج کرده هندسه خوانده، تجارت خوانده یا اقتصاد و فلاحت یاد گرفته دو تا پول فایده برای خودش ندارد. به هر اداره ما هم برود می‌گویند باید «استاژ» (دوره خدمت داوطلبانه) بدهید و پس از استاژ ۳۵ تومان حقوق. اما اطباء کار و شغل دولتی و ملتی هم نداشته باشند فورا محلی را اجاره کرده تابلو بزرگ زده چند اعلان در جراید و شروع به کار می‌کنند و روزی مبلغی دخل دارند.

منبع: روزنامه خاطرات قهرمان میرزا عین‌السلطنه، استخراج از دکتر سعید میرسعیدی.

 برگرفته از روزنامه اقتصاد