تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1983

افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن به سيصد ميليون ريال

به گزارش پاگاه اطلاع رسان دولت، برا رونق بخشدن به ساخت مسكن در كشور و كاهش قمت‌ها دولت در گام مهم علاوه بر با افزاش سرماه بانك مسكن ، تامن منابع ارز ان بانك ، تشكل صندوق سپرده گذار « ساخت» مسكن و اختصاص 100 درصد ارانه‌ها بخش مسكن برا اعطا تسهلات ساخت با افزاش سقف تسهلات ساخت مسكن به سصد ملون رال موافقت كرد.

با تصمم نماندگان ویژه رئس جمهور به منظور تامن منابع ارز مورد ناز بانك مسكن ، از محل منابع ارز بانك مركز مبلغ دو ملارد دلار به صورت سپرده ارز با سر رسد دو ساله در اختار بانك مسكن قرار خواهد گرفت و سقف تسهلات صندوق پس انداز مسكن ،‌برا سپرده گذاران بانك مسكن ، به منظور ساخت واحد‌ها مسكون تا مزان سصد ملون رال افزاش خواهد افت.

بر ان اساس ، بانك مسكن همچنن موظف است اقدامات لازم را برا تبدل صندوق سپرده گذار خرد مسكن به صندوق سپرده گذار ساخت مسكن به عمل آورد .

دولت در اقدام دگر برا رونق بخشدن به ساخت و ساز مسكن ، اراض قابل انتقال مربوط به استان آذرباجان شرق به مساحت بش از 38 هكتار برا سامانده و حمات از تولد و عرضه مسكن در قالب طرح مسكن 99 ساله را تعن كرد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم مكلف شد خارج از نوبت برا تفكك و انتقال اراض مذكور به نام وزارت مسكن وشهرساز به نماندگ دولت اقدام كند.

بر ان اساس ، وزارت مسكن وشهرساز و سازمان مل زمن و مسكن موظفند صددرصد ارانه اعطا به ان بخش و همچنن هشتاد در صد ازمنابع حاصل از فروش زمن‌ها خود را به منظور اعطا تسهلات ساخت برا مسكن مهر و اعطا تسهلات ساخت برا واحد‌ها نمه ساخت با شراط حداقل شصت در صد به مبلغ حداكثر هشتاد ملون رال با سر رسد حداكثر پنج ساله برا هر واحد از طرق بانك مسكن اختصاص دهند و ا در بانك مسكن سپرده گذار كنند.

بر اساس ان مصوبه ، نحوه اختصاص اعتبارات ارانه‌ا اعم از كمك بلاعوض ، ارانه سود ،‌كارمزد تسهلات و وجه اداره شده حسب مورد و همچنن قرارداد بن وزارت مسكن وشهرساز ا سازمان مل زمن و مسكن با بانك مسكن به پشنهاد وزارت مسكن و شهرساز و تصوب شورا مسكن خواهد بود.

به موجب بند دگر از ان مصوبه ، سرماه بانك مسكن نز به مزان معادل رال دو ملارد دلار از محل منابع حساب ذخره ارز پس از سر مراحل تصوب تامن منابع و تاد مجلس شورا اسلام افزاش خواهد افت.

ان مصوبه در تارخ 29/5/87 با امضا پروز داود معاون اول رئس جمهور ابلاغ شد.

موضوعات مرتبط : مسکن    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید