۱- نقض صریح اصول قانون‌اساسی

مجلس شورای ملی خود برآمده از قانون‌اساسی بود و اختیارات و حقوق آن نیز ناشی از قانون‌اساسی بود و بنابراین نمی‌توانست اصول قانون‌اساسی را ملغی کند.

۲- عدم مشروعیت مجلس پنجم

مجلس دوره پنجم با تقلب گسترده و نظام‌مند رضاخان سردارسپه دست‌چین شد و به جز تهران در سایر شهرها نمایندگان با اراده قشون انتخاب شدند. از این‌رو نیز مجلس نمی‌توانست نماینده اراده عمومی باشد.

۳- عدم رسمیت مجلس در هنگام تصویب ماده واحده

مجلس در هنگام تصویب ماده واحده فاقد رئیس بود و رئیس وقت مجلس استعفا داده بود. بنابراین ابتدا باید برای مجلس رئیس انتخاب می‌شد و در زمان عدم انتخاب رئیس، مجلس رسمیت نداشت.

۴- فضای رعب و وحشت و ترور

در زمان تصویب ماده واحده با اقداماتی همچون ترور واعظ قزوینی و بردن نمایندگان مجلس به زیر زمین منزل رضاخان و اجبار نمایندگان به امضای پیش نویس ماده واحده، در واقع اقدام مجلس به زور سر نیزه و با اراده شخصی فرمانده قشون یعنی رضاخان بود و از این منظر مجلس عامل کودتای رضاخان علیه قانون‌اساسی و نظام مشروطه و خلع احمد شاه شد.

۵- عدم رضایت مردم

مردم در تظاهرات مختلف از دوم فروردین ماه ۱۳۰۳ و تظاهرات ضد جمهوری تا وقایع پس از ترور میرزاده عشقی و حتی در تاسوعا و عاشورای ۱۳۰۴ و بلوای نان، علیه رضاخان شعار داده و با سیاست‌های وی مخالفت کرده بودند و در مقابل کلیه اعتراضات علیه قاجاریه و تظاهرات در حمایت رضاخان به گواه انبوه اسناد، ساختگی و برآمده از اراده قشون بود.