ثانیا وسایل تدریس علوم عالی تربیتی در آن مدرسه فراهم شود؛ از قبیل استخدام متخصصان عالی مقام و تاسیس لابراتوارهای‌علم‌النفس و تربیت. ثالثا یکی از دانشسراهای مقدماتی یا دبیرستان‌های طهران به دانشسرای مزبور منضم شود. ماده سوم، شرایط ورود به ‌دانشسراهای مقدماتی دارا بودن تصدیق‌نامه رسمی سه ساله اول متوسطه و تصدیق صحت مزاج از کمیسیونی مرکب از‌سه نفر طبیب بانتخاب وزارت معارف و تصدیق حسن اخلاق و دارا بودن سنی که وزارت معارف معین می‌کند و سپردن تعهدنامه لازم است. ‌درصورتی‌که عده داوطلبان حائز شرایط بیش از حد لزوم باشد، عده لازم از بین آنها یا به طریق مسابقه انتخاب خواهند شد یا به‌وسیله مراجعه به‌معدل‌ نمراتی که در امتحانات دوره اول متوسطه داشته‌اند. ماده چهارم، در دانشسراهای شبانه‌روزی کلیه مخارج اعم از شام و نهار و روشنایی و سوخت و لباسشویی و غیره بر عهده دولت خواهد بود، مگر‌ مخارج لباس که بر عهده خود شاگردان است. ماده پنجم، در دانشسراهای شبانه‌روزی محصلین باید بدون استثنا تمام اوقات را در مدرسه زندگی کنند و غیبت آنها از مدرسه تابع مقررات ‌داخلی خواهد بود