درست در بحبوحه خلع احمدشاه قاجار و به قدرت رسیدن رضاخان میرپنج، روزنامه نصیحت را توقیف می‌کنند و شیخ یحیی برای آزاد کردن آن به تهران به سراغ دوستانش در مجلس شورای ملی می‌رود؛ اما هنگامی که غروب هفتم آبان‌ماه وارد میدان بهارستان می‌شود به ضرب گلوله از پا درمی‌آید.