وی بعد از پیروزی جنبش مشروطه به‌عنوان نماینده مجلس انتخاب شد و در جریان استبداد صغیر به عتبات تبعید شد، پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، در میان استقبال مردم وارد تهران شد. ملک‌زاده، بهبهانی را پایه‌گذار حکومت ملی دانسته و شجاعت وی را تحسین می‌کند. سیدحسن تقی‌زاده نیز که بیشترین تعریف و تمجید را از بهبهانی کرده است، معتقد است: «‌اگر آقا سیدعبدالله نبود، مشروطیت نبود.»