چابک‌سواران روسی با اونیفورم‌های زیبا و سر و وضع مناسب، شاه ایران را چنان شیفته خود کردند تا جایی که همان‌جا به نایب‌السلطنه قفقاز، گراندوک میخائیل نیکولاویچ گفت بر سر آن است که چنان سواره‌نظامی در کشور خود پدید آورد. البته این عقیده نیز وجود دارد که ناصرالدین‌شاه برای اینکه روس‌ها از استخدام مربیان نظامی اتریشی آزرده خاطر نشوند، مربیانی را هم از روس خواست که فوجی به سبک سوار قزاق روس تربیت کنند. البته برخی نیز این امتیاز را نتیجه دلتنگی سپهسالار از انگلیسی‌ها و چرخش او به سمت روس‌ها می‌دانند. همچنین شورش عده‌ای از سربازان را در سال ۱۲۹۵ق/  ۱۸۷۸ علیه حکومت از علل تشکیل این نیرو شمرده‌اند. به هرحال یکی از وظایف بریگاد قزاق این بود «که از شاه در برابر ملتش حفاظت کند.»

-منبع: محمد احموی اختیار، «تحلیل و بررسی امتیاز بریگاد قزاق»، نامه تاریخ پژوهان، ۱۳۹۰.