در سال ۱۲۹۴ش با شروع جنگ از فرانسه، سوئیس، آلمان، اتریش، رومانی، بلغارستان، استانبول و حلب گذشت و در بغداد اقامت گزید و با همکاری محمدعلی جمال‌زاده و با نام مستعار گل دومین روزنامه خود، یعنی رستخیز یا رستاخیز را انتشار داد. با پیشروی انگلیسی‌ها و تسخیر کوت‌العماره، به کرمانشاه رفت و به نشر روزنامه خود ادامه داد. پس از چندماه که روس‌ها کرمانشاه را گرفتند، از راه قصرشیرین به بغداد بازگشت و همچنان این روزنامه را منتشر می‌کرد و سرانجام ترکان عثمانی به سبب سیاست سانسور شدید خود، روزنامه را تعطیل کردند.پورداوود طی چندین دهه از اساتید شاخص دانشگاه تهران بود.