جالب توجه اینکه درآمد خانوارهای شهری که در بخش خدمات اشتغال داشته‌اند،  به‌خصوص خدمات مالی، مستغلات و کسب‌وکار، تا حدود ۹۰۰ هزار ریال افزایش‌ می‌یابد. به این ترتیب حتی کم‌درآمدترین گروه خانوارهای شهری که کارگران بخش‌ ساختمانی هستند و عموما مهاجران روستایی در این طبقه جای می‌گیرند، درآمدی‌ بیش از درآمد یک خانوار کشاورز روستایی دارند (حدود ۵/ ۱ برابر).  یکی از مهم‌ترین‌ عوامل این اختلاف، افزایش بسیار سریع دستمزدها در بخش خدمات و صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی است. اگر تورم و وجود فرصت‌های شغلی پر زحمت-شاید کمتر کاری به سختی کارهای طاقت‌فرسای کشاورزی باشد-به این عوامل اضافه‌ شود، انگیزه حرکت از روستا به شهر افزایش می‌یابد.

رزاقی، ابراهیم؛ «اقتصاد ایران‌»؛تهران، نشر نی، ۱۳۶۷.