تاریخ آخرین ویرایش : چهار شنبه،12-9-1399
تعداد بازدید :146

دیکتاتوری توسعه و سلطه گری موروثی

.طی سال های ۲۰ تا ۳۲ غلبه شبه پاتریمونیالیستی دربار بر ساختار قدرت عموما و ساختار حاکمیت دولتی به ویژه با چالشی دوگانه روبه رو شد.

تضعیف مجموعه دربار/  ارتش در پی حمله متفقین و استعفا و تبعید رضاشاه و خلا قدرت ناشی از آن زمینه کنشگری اجتماعی- سیاسی دوباره نیروهایی را فراهم آورد که تحت دیکتاتوری شبه پاتریمونیالیستی دوران رضاشاه امکانی برای فعالیت علنی نمی یافتند: نخبگان محافظه کار (سران قبایل و روحانیون) از سویی و طیف متنوعی از اصلاح طلبان مشروطه خواه متشکل از نسل دوم و سوم انقلاب مشروطه. چالش این اصلاح طلبان که با نقد روش های دیکتاتوری رضاشاه در احیای نظمی مبتنی بر قانون اساسی مشروطه تلاش داشتند، مجموعه دربار/  ارتش را هر چه بیشتر به سوی تعامل با پایگاه های اجتماعی محافظه کارش وامی داشت. نزدیکی و عملا وابستگی هرچه بیشتر این مجموعه به ساختارها و نخبگان محافظه کار دولتی و غیردولتی زمینه افسانه زدایی از رژیم پهلوی را نزد اصلاح طلبان مشروطه خواه فراهم آورد، که همگی از توده ای تا ملی رضاشاه را بانی ایران نوین و احیاگر شکوه و عظمت پیشااسلامی ارزیابی می کردند و تنها روش های دیکتاتورانه او را به نقد می کشیدند.

علاوه بر این افسانه زدایی، آشنایی نسل جدید مشروطه خواهان با مدل های توسعه شورایی و آمریکایی و اصولا تبدیل توسعه دولتمدار به گفتمان غالب در جهان پس از جنگ جهانی دوم، زمینه تحول جدیدی را در گفتمان مشروطه به وجود آورد. اگر در دوران پس از ناکامی انقلاب مشروطه تاسیس دولت مدرن متمرکز پرسش مرکزی نسل اول و دوم انقلاب مشروطه بود، نسل سوم، خواه فعالان سیاسی متشکل در احزابی چون حزب ایران و حزب توده ایران، خواه تکنوکرات هایی غیرسیاسی چون ابتهاج، پروژه تاسیس و تثبیت دولت مدرن را با ایده توسعه اقتصادی دولتمدار و ایده عدالت اجتماعی به نحوی جدایی ناپذیر پیوند زده و به گفتمان غالب تبدیل کردند. شکل گیری نهادهای دولتی ای چون وزارت کار و سازمان برنامه نتیجه این دگرگونی گفتمانی بود. این نهادها خاستگاه شکل گیری و تربیت تکنوکرات هایی شدند که با وجود شکست پروژه اصلاحات مشروطه خواهانه سال های ۲۰ تا ۳۲ در دهه ۳۰ موفق به تنظیم رئوس برنامه پروژه ای ملی و توسعه گرا شدند که در دولت امینی مابه ازای سیاسی پیدا کرد.

پس از کودتای ۲۸ مرداد، دربار در دهه ۳۰ برای بازتولید غلبه پاتریمونیالیستی خود بر ساختار دولت سیاستی دوگانه در پیش گرفت. از سویی دربار ناچار از اعطای امتیازات متعددی به پایگاه های محافظه کار خود بود که نقش مهمی در احیای سلطنت ایفا کرده بودند. کابینه و به خصوص مجلس به مراکز مهم تامین منافع آنها تبدیل شدند. در همین پس زمینه است که باید اهمیت روزافزون اسدالله علم در سازماندهی دربار را بررسی کرد. در این سال ها، علم به پرقدرت ترین نماینده منافع نخبگان محافظه کار شرق و جنوب ایران در دربار تبدیل شد. چنان که خواهیم دید، ایفای چنین نقشی علم را به مهره اصلی دربار در رویارویی و رفع چالش کابینه امینی تبدیل کرد. از سوی دیگر، دربار برای تعدیل وابستگی اش از نخبگان محافظه کار به گسترش زمینه فعالیت تکنوکرات های غیرسیاسی ای چون ابتهاج پرداخت. احیای سازمان برنامه به مثابه نهادی دولتی اما خارج از چارچوب نفوذ کابینه و قول اختصاص ۶۰درصد از درآمد نفت به پروژه های عمرانی این سازمان بارزترین نشانه این سیاست بود. 

سازمان برنامه، بانک ملی، شورای اقتصاد که منصور در وزارت بازرگانی پایه گذاری کرده بود و از نیمه دوم دهه ۳۰ وزارت کار به مراکز تشکل یابی گروه های تکنوکراتی تبدیل شدند که متاثر از نظریه های نوسازی دوران پس از جنگ جهانی دوم گاه در پیوند با هم و گاه مستقل و در رقابت با یکدیگر به تدوین مولفه های برنامه ای دولت توسعه پرداختند. در این نهادهای دولتی بود که ایده های تخفیف بودجه نظامی به نفع بودجه عمرانی، استفاده از درآمد نفت به مثابه منبع سرمایه گذاری و نه تامین کننده مخارج جاری، رفرم ارضی، سیاست صنعتی کردن براساس استراتژی جایگزینی واردات، سازماندهی نوین مناسبات کار و ایجاد و گسترش بیمه های اجتماعی شکل گرفتند. به این گونه در بعدی تکنوکراتیک و غیرسیاسی رئوس مدل توسعه ای تدوین شد که تضادی ماهوی با ساختار شبه پاتریمونیالیستی حاکمیت دولتی داشت. 

باوجود فشار روزافزونی که از این نهادهای مدرن به کل بدنه دولت وارد می شد، تحقق مدل توسعه تکنوکراتیک در چارچوب نظام قدرتی مبتنی بر جذب پاتریمونیالیستی بزرگ زمین داران ممکن نبود. بر سر دوراهی انتخاب میان وجوه سیاست دوگانه خود دربار به نفع پایگاه اجتماعی محافظه کارش به تحدید حوزه کنش تکنوکرات ها پرداخت. استعفای تحمیلی ابتهاج از ریاست سازمان برنامه به نحوی نمادین نه تنها شکست سیاست دوگانه دربار را به نمایش گذاشت، بلکه خط بطلانی بر توهم تکنوکرات ها کشید که تصور می کردند، می توان با اتکای به شاه ساختار عقب مانده و توسعه ستیز دولت را دگرگون کرد. نتیجه این توهم زدایی هرچه سیاسی تر شدن این تکنوکرات ها در سال های پایانی دهه ۳۰ بود که در شکل گیری محافل و سازمان هایی چون کانون ترقی و جمعیت آزادی تجلی یافت. همزمانی این تحول با تغییر استراتژی منطقه ای آمریکا پس از روی کار آمدن دولت کندی دربار را ناچار از پذیرش نخست وزیری امینی کرد. 

تحت تاثیر برنامه رفرمی که در نهادهای دولتی یادشده تدوین شده بود، کابینه امینی اجرای اصلاحات ارضی را در راس برنامه رفرم خود قرار داد. اصلاحات ارضی می بایست از سویی با تضعیف پایه های اجتماعی محافظه کار دربار، آن را ناچار از پذیرش نقش تشریفاتی پیش بینی شده در قانون اساسی کند و از دیگر سو با رهایی میلیون ها دهقان از مناسبات ارباب و رعیتی پایگاهی اجتماعی برای تضمین تداوم رفرم عمومی به وجود آورد. چشم اسفندیار این استراتژی رفرم از بالا محدودیت ساختاری حاملان بوروکرات و تکنوکراتش بود. چنان که دیدیم، حوزه نفوذ این گروه محدود به تهران و استان های شمالی و مرکزی کشور بود. بیهوده نبود که فاز اول اصلاحات ارضی در این مناطق شروع شد. آغاز رفرم و گسترش تدریجی آن به دیگر مناطق با مقاومت ها و شورش هایی در جنوب و شرق ایران روبه رو شد و دربار را در موقعیتی قرار داد تا بتواند به مثابه نهاد حافظ نظم وارد میدان شده و ابتکار عمل را دوباره در دست گیرد. استعفای اجباری امینی و جایگزینی او به وسیله علم نتیجه این تحول بود. فاز دوم رفرم در دوران علم در انطباق با منافع بزرگ زمین داران خصلتی محافظه کارانه پیدا کرد. برخلاف فاز اول که مبتنی بر فروش اراضی و ایجاد میلیون ها خرده مالک دهقانی بود، در فاز دوم بزرگ زمین داران امکان یافتند، زمین هایشان را حفظ و با شرایط مناسب - از منظر آنها - به دهقانان اجاره دهند. گذشته از تغییر محافظه کارانه قانون اصلاحات ارضی در فاز دوم، ارسنجانی (وزیر کشاورزی و طراح رفرم) برای اجرای رفرم در مناطق جنوبی ناچار از اتکای به ماموران و سازمان های دولتی در این مناطق بود. وابستگی ها و وفاداری های دیرینه این دولتمداران محلی به بزرگ زمین داران خود مانع دیگری بود بر سر راه اجرای همان اصلاحات محافظه کارانه.

در واقع دربار موفق شد از طریق علم و با اتکا به ساختارها و گروه های محافظه کار دولتی و غیردولتی در جنوب و شرق چالش استراتژی اصلاحات تکنوکراتیک را خنثی و حاکمیت شبه پاتریمونیالیستی خود را بازسازی کند. اما دخالت دربار به نفع پایه های اجتماعی و دولتی محافظه کارش از طریق علم تنها یک روی سکه بود. با وجود تحمیل روندی محافظه کارانه بر اصلاحات ارضی، دربار موفق شد با انقلاب سفید چهره ای رفرمیستی از خود به نمایش بگذارد. اگر دربار از سویی با سازماندهی گرایش محافظه کاری موفق به خنثی کردن گروه بوروکرات ها شد، اما از دیگر سو در انقلاب سفید و پس از حذف عناصر سیاسی گروه بوروکرات ها که عموما خاستگاه اشرافیت قاجاری داشتند، با بخش غیرسیاسی آن - کانون ترقی و بعدها حزب ایران نوین به رهبری منصور و سپس هویدا - دست به ائتلاف زدند. درواقع دربار برای لاپوشانی وابستگی اش به نخبگان محافظه کار و به نمایش گذاشتن چهره ای ترقی خواهانه چاره ای جز ائتلاف با گروه بوروکرات های غیرسیاسی نداشت که طی سال های دهه ۳۰ بخش مهمی از نهادهای دولتی را تحت کنترل خود درآورده بودند. از دیگر سو کانون ترقی پس از شکست راه حل امینی تصور می کرد می تواند بر مبنای پایگاه دولتی اش شاه و دربار را وادار به پذیرش نوعی تقسیم کار کند. براساس این تقسیم کار حاکمیت بلامنازع شاه بر سیاست خارجی، سیاست نفتی و بر نهادهای نظامی و امنیتی در ازای پذیرش واگذاری مدیریت حوزه های اقتصاد و داخلی به گروه بوروکراتیک کانون ترقی به رسمیت شناخته می شد. در دوران کوتاه نخست وزیری منصور این تقسیم کار تا حدی به واقعیت پیوست. با وجود تمکین کانون ترقی از شاه تصور آنها از اصلاح دولت و جامعه تفاوتی کیفی با برنامه کابینه امینی نداشت. هر دو آنها به دنبال سازماندهی نوعی دیکتاتوری توسعه رسته گرا بودند که باید در فرآیند اصلاحات اجتماعی با جذب و سازماندهی دهقانان خرده مالک و مزدبگیران بخش مدرن اقتصادی شهری در سازمان های تحت کنترل دولتی و نیمه دولتی پایگاهی اجتماعی هم برای تغییر توازن قوای درون دولتی به نفع بوروکرات ها و هم برای اداره فرآیند پیچیده رشد صنعتی فراهم آورد. گرچه با کناره گیری ارسنجانی و تصرف وزارت کشاورزی از سوی اعوان و انصار نظامی دربار، کانون ترقی امکان استفاده از این سازمان مهم دولتی را برای بسیج دهقانان خرده مالک از دست داد، اما تسلط بلامنازعش بر اتحادیه های دولتی و نیمه دولتی کارگری که زیر نفوذ وزارت کار به سرپرستی خسروانی قرار داشتند، به کانون ترقی و منصور امکان می داد تا از موضعی نسبتا مستقل با دربار روبه رو شوند.

دربار که با حذف امینی نبرد سیاسی را برده بود و در ائتلاف با کانون ترقی موفق شده بود موضع ترقی خواهی بگیرد، هنوز در موقعیتی نبود که به اعمال سلطه بی چون و چرا بر گروه بوروکرات ها بپردازد. شرط اعمال چنین سلطه ای فروپاشاندن پایگاه های اجتماعی کانون ترقی در مراکز شهری رشد اقتصادی ازسویی و سیاست زدایی کامل این نیرو از دیگر سو بود. درحالی که ساواک با نفوذ گسترده در اتحادیه های کارگری آنها را به زائده های خود تبدیل کرد، هویدا وظیفه سیاست زدایی گروه بوروکرات ها را به عهده گرفت. درواقع جداسازی کانون ترقی /  حزب ایران نوین از پایگاه اجتماعی اش به هویدا امکان داد تا حزب را از زیر نفوذ خسروانی خارج ساخته و به دنبالچه بی اراده دفتر نخست وزیری تبدیل کند. پس از این دگرگونی ها دربار موفق شد گروه بوروکرات ها را از طریق هویدا تحت کنترل پاتریمونیالیستی خود درآورد.

پس از دو دهه بحران، دربار در فرآیند انقلاب سفید حاکمیت شبه پاتریمونیالیستی را بر بدنه ناهمگون دولت بازسازی کرد. این موفقیت حاصل ائتلافی دوگانه با بوروکراتیسم تمرکزگرا از سویی و با محافظه کاری منطقه گرا از دیگر سو بود. اگر دربار در دفاع از منافع پایه های اجتماعی و دولتی محافظه کارش توانایی مهار زدن بر لجام گسیختگی گروه بوروکرات ها را پیدا کرد، در ائتلاف با همان ها موفق شد خود را از وابستگی به محافظه کاران برهاند و نقش میانجی گری میان این دو رقیب را بازسازد. در این ائتلاف دوگانه دربار عهده دار نقشی توامان شد: عامل حفظ ثبات و سکون اجتماعی از سویی و راهبری توسعه اقتصادی شتابان از دیگر سو. ساختار قدرتی را که از این ائتلاف دوگانه برآمد می توان «دیکتاتوری توسعه پاتریمونیال» نامید. دائمی و نهادینه ساختن جذب و اعمال کنترل موثر بر موتلفین شرط تداوم این نوع از دیکتاتوری توسعه بود.

گرچه در فرآیند انقلاب سفید بنیادهای سازمانی سیاست جذب و کنترل پی ریزی شدند، اما غلبه ایدئولوژی مدرنیسم بوروکراتیک و تمرکزگرا و ناتوانی دربار در تدوین ایدئولوژی ناظر بر حاکمیت پاتریمونیالیستی امکان نهادینه و دائمی کردن آن ساختارهای تشکیلاتی را به وجود نیاورد. در اثر ناهمخوانی میان روابط واقعی قدرت و ایدئولوژی تمرکزگرای حاکم و بر زمینه توسعه صنعتی شتابان و ناموزون، دربار نتوانست به ساختارهای تشکیلاتی ناظر بر جذب و کنترل پایه های محافظه کار دولتی و اجتماعی اش رسمیت بخشد. حزب مردم و به خصوص وزارت دربار در نیمه دوم دهه ۴۰ مهم ترین ساختارهای سازمانی جذب محافظه کاری منطقه گرا بودند. حزب مردم که دست ساخته علم بود، از زمان تاسیس در دهه ۳۰ به صورت ارگانی در خدمت تامین امکان و دخالت گری قدرتمداران محلی در عرصه سیاست درآمد.

برگرفته از دنیای اقتصادنظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید