این راه بعدها به ایران واگذار شد، ولی از آن استفاده نمی‌شد تا اینکه درجنگ جهانی دوم باز انگلیسی‌ها آن را مورد استفاده قرار دادند و چون کشورپاکستان تشکیل شد و بلوچستان سهم آن کشور شد آن راه‌آهن هم در حیطه اقتدار آن دولت درآمد تا اینکه در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ کمیسیونی از تهران برای تحویل گرفتن آن به زاهدان عزیمت کرد و دو روز بعد موافقت‌نامه لازم با نمایندگان پاکستان امضا شد که پس از تصویب در هیات دولت قابل اجرا بود. به موجب این موافقت‌نامه راه‌آهن زاهدان به ایران تحویل شد.

منبع: حسین محبوبی‌اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.