در آغاز حکومت پهلوی، ایران از نظر شبکه حمل ونقل فقیر، عقب مانده و ابتدایی بود. مساله راه آهن و جاده سازی مساله ای بسیار اساسی و محوری بود که با دیگر برنامه های رضاخان پیوندی بنیادی داشت، در واقع رضاخان برای پیشبرد طرح های تمرکزگرایانه خود نیاز به شبکه ارتباطی قابل دسترسی داشت که ساخت راه آهن را اجتناب ناپذیر می ساخت. همچنین تا این زمان جز چند خط متروک و بی بهره شبکه حمل ونقل وجود نداشت.

بنابراین تا پیش از دوره رضاخان، ایران آنچه از راه آهن داشت به شرح زیر بود: راه آهن تهران- عبدالعظیم به طول ۶ کیلومتر که در ۱۲۶۲ خورشیدی درست شده بود و راه آهن جلفا- تبریز که در ۱۲۹۵ خورشیدی احداث شده بود. راه آهن میرجاوه تا زاهدان که انگلیسی ها در دوران جنگ جهانی اول برای اهداف نظامی خود ساختند، راه آهن رشت- پیربازار به طول ۹ کیلومتر که به وسیله روس ها در ۱۲۹۶ خورشیدی ساخته شد. به جز راه آهن های فوق تعدادی راه آهن های کوتاه نیز در سال های قبل کشیده شده بود که متروک مانده بودند. در مورد راه آهن، نقطه آغاز تصویب قانون اجازه انحصار دولتی بر مالیات قند و چای در ۹ خرداد ۱۳۰۴خورشیدی در مجلس پنجم بود که به موجب آن خرید و فروش و صدور چای و قند و شکر تماما به انحصار دولت درآمد تا عایدات آن صرف احداث راه آهن سراسری ایران شود. این از ابتکارات صنیع الدوله بود که سال های پیش مطرح کرده بود. رضاخان درخصوص اهمیت راه آهن در سخنرانی های خود با اشاره به خشکسالی، قحطی و نگرانی های دائمی گذشته درباره تامین ارزاق عمومی، گفت با ایجاد و گسترش راه ها و ترقی وسایل حمل ونقل این نگرانی برای همیشه رفع می شود و از نمایندگان خواست که برای تحقق این هدف با دولت همراهی کنند. بنابراین در اول اسفند ۱۳۰۵خورشیدی مخبرالسلطنه (مهدی قلی خان هدایت) وزیر فواید عامه لایحه احداث راه آهن سراسری را به مجلس ششم برد و در مورد توجیه مسیر آن از شمال تا جنوب سخنرانی کرد.

این طرح پس از مخالفت های زیاد تصویب شد و رضاخان در ۲۳ مهرماه ۱۳۰۶ خورشیدی نخستین کلنگ ساختمان راه آهن سراسری را در تهران جایی که ایستگاه راه آهن تهران ساخته شد، بر زمین زد. در آغاز عملیات ساخت راه آهن زیر نظر مهندسان مشاور آمریکایی و یک کارشناس آلمانی و با نظارت دولت ایران انجام شد اما در بهار ۱۳۰۷خورشیدی ساختمان راه آهن به سندیکایی متشکل از یک شرکت آمریکایی و سه شرکت آلمانی واگذار شد. عملیات از شمال و جنوب آغاز و مسوولیت بخش جنوبی آن به آمریکایی ها و مسوولیت بخش شمالی آن به آلمانی ها واگذار شد. همچنین در ۱۳۱۲ خورشیدی یک سندیکای اسکاندیناویایی به نام کامپساکس عملیات را بر عهده گرفت و کار را به چند شرکت اروپایی واگذار کرد. سرانجام دو بخش شمالی و جنوبی راه آهن ایران در تاریخ چهارم شهریور ۱۳۱۷ خورشیدی در منطقه شازند اراک به هم رسیدند. این خط بندر شاهپور(بندر امام خمینی) را در غرب خلیج فارس به بندر شاه(بندر ترکمن) در شرق مازندران به هم پیوند می داد.