از اواسط دهه ۱۳۵۰نیز موسسات غیردولتی آموزش عالی از دریافت شهریه و هرگونه پول دیگر از دانشجویان منع شدند و از همان سال پرداخت کمک هزینه به دانشجویان نیز آغاز شد. از شهریور ۱۳۵۳ مدارس غیردولتی دوران تعلیمات عمومی (دبستان و دبیرستان) منحل و کارکنانشان به استخدام دولت درآمدند و تحصیل مطلقا رایگان در سطح دبستان، دوره راهنمایی تحصیلی و دبیرستان نیز تعمیم یافت و سراسری شد. پنج دبیرستان دولتی تهران هم که قبلا و به‌طور آزمایشی غیرانتفاعی اعلام شده بودند، رایگان شدند. به این ترتیب، در زمان انقلاب و پس از آن تا چند سال مدرسه پولی در ایران وجود نداشت.