روزنامه تجدد در شهر تبریز و به مدیریت شیخ محمد خیابانی تاسیس شد. این روزنامه از سال تاسیس تا زمان شهادت شیخ‌محمد خیابانی در تبریز به‌صورت هفتگی انتشار می‌یافته است. ‌شرح تاسیس این روزنامه به‌دست شیخ‌محمد خیابانی به این قرار است که پس از آنکه خیابانی و یارانش موفق شدند کنفرانسی ایالتی مرکب از ۴۸۰ نفر از نمایندگان شهر تبریز و ولایات آذربایجان در شهر تبریز تشکیل دهند، کمیته‌ای به نام کمیته ایالتی انتخاب کردند و شهید شیخ‌محمد خیابانی امتیاز جریده تجدد را به منظور تنویر افکار و ترویج مرام کمیته به‌دست آورد و آن را ارگان فرقه دموکرات قرار داد.