در پی این شکست، از تهران یپرم‌خان رئیس نظمیه (پلیس) که از مجاهدان مشروطیت بود و در شکست دادن محمدعلی شاه مشارکت فعال کرده بود، با افرادش عازم جنگ با دیگر مدعیان سلطنت شد. سپاهیان سالارالدوله پس از فتح همدان شهر را غارت و انجمن ولایتی، نظمیه و دیگر دوایر دولتی را منهدم کرده و به آتش کشیده‌بودند.