نصرالله فلسفی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰ در سمت رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا واسپانیا مشغول خدمت بود تا سرانجام در سال ۱۳۴۳ به درخواست خودش بازنشسته شد و در اروپا ساکن شد. فعالیت‌های روزنامه‌نگاری او در طی چهار دهه شامل مدیریت چند مجله در دوره‌های مختلف بود که از آن جمله ‌است: کفالت مجله پست و تلگراف (فقط سه شماره ۱۳۰۴)، مجله ایران (نشریه کلوپ بین‌المللی ایران برای تمبر و مجموعه‌های دیگر از ۱۳۰۱ تا ۱۳۱۱)، مجله تعلیم و تربیت (وابسته به وزارت معارف، ۱۳۱۴-۱۳۱۳)، مجله مهر (از ۱۳۱۲ به مدت چهارسال)، مدیریت و سردبیری مجله هفتگی امید (از ۱۳۲۲ به مدت سه سال) و مجله ایرانیکا به زبان ایتالیایی (در دوره رایزنی فرهنگی در ایتالیا).نصرالله فلسفی در دوم خرداد ۱۳۶۰، یک ماه پس از ورود به ایران، زندگی را بدرود گفت. از آثار او می توان به این موارد اشاره کرد: تاریخ اروپا در قرن نوزدهم و بیستم، ۱۳۰۹،تاریخ روابط اروپا و ایران در دوران صفوی، ۱۳۱۶، تاریخ ایران پیش از اسلام، ۱۳۱۷، تاریخ ایران بعد از اسلام، ۱۳۱۷، جنگچالدران، ۱۳۳۲، تاریخ عمومی جهان در قرن‌های هفدهم تا بیستم میلادی، تاریخ عمومی در قرن معاصر،  تاریخ غزنویان، زندگانی شاه‌عباس اول (در پنج جلد)