«مامونتوف» خبرنگار روس که در زمان اعدام میرزاجهانگیرخان در ایران بوده، در یادداشت‌های خود در این خصوص نوشته است: «سرگذشت این دو تن بسیار ساده بود. امروز ایشان را به باغ بردند و پهلوی فواره نگاه داشتند. دو قزاق طناب به گردن ایشان انداختند. از دو سو کشیدند. خون از دهان ایشان آمد و این زمان، قزاق سومی خنجر درقلب شان فرو کرد...» «میرزا جهانگیرخان شیرازی» بنیان‌گذار مطبوعات نوین ایران و مدیر «روزنامه صوراسرافیل» و «میرزا نصرالله‌خان بهشتی»، ملقب به ملک‌المتکلمین از مدیران انجمنی مخفی بود که هدف آن براندازی سلطنت قاجار بود.