تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1343

لودرهاي تخريب از كار نمي افتند موج جديد تخريب خانه هاي تاريخي در شيراز

بعد از توقف تخريب هاي ســال گذشــته در بافت تاريخي شــيراز كه با لودر و بيل مكانيكي انجام شد و بافت تاريخي دوره ايلخاني شهر شيراز را هدف گرفت به طــوري كه چند خانه تاريخــي از جمله پورنواب و حلي ســاز براي هميشه از تاريخ شيراز محو شد، موج جديــد تخريب خانه هاي تاريخي در شــيراز در ضلع شرقي حرم شاهچراغ (ع) آغاز شده و تاكنون سه خانه تاريخي كه جزو بناهاي واجد ارزش بافت تاريخي شيراز بودند، از بين رفتند. شهريور سال گذشته بود كه لودرها به جان خانه هاي قديمي شــهر شيراز افتادند و نزديك ده خانه ارزشــمند تاريخي ويران شدند.

اين خانه هاي تاريخي در محله اسكندري شهر شيراز، پشت شاه چراغ قرار داشتند كه تخريب شدند و اين در حالي بود كه چند روز بعد از اين حادثه مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس گفتند: تخريب شــبانه حدود ۱۰ خانه تاريخي در معبر طرح توســعه حرم شاهچراغ (ع) به حضرت علاء الدين حسين (ع) اقدامي عجولانه و احساسي بوده است. آنان افزودند: با كار كارشناسي و فني مي شد طوري عمل كرد كه ضمن صيانت از منازل تاريخي با ارزش، نظر ديگر دستگاه هاي اجرايي از دفتر فني توليت گرفته تا راه و شهرسازي و شــهرداري، بــرآورده شــود.

 اين رويکــرد عجولانه و غيركارشناسانه واكنش هاي وسيعي به همراه داشت و كار به جايي رسيد كه معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در پنج نامه جداگانه به دفتر مقام معظم رهبري، وزير كشور، دادســتان كل كشور، اســتاندار فارس و توليت آستان حرم احمد بن موســي (ع)، خواستار توقف آني روند تخريب بافت تاريخي شيراز شد. مسعود سلطاني فر در اين نامه ها، اجراي هرگونه طرح توســعه و عمراني در بافت تاريخي را منوط به اخذ مجوز از مراجع قانوني نظير سازمان ميراث فرهنگي، شوراي عالي معماري و شهرسازي و داشتن طرح مصوب دانست.

لودرها به جان تاريخ افتاده اند! شيراز نخســتين جايي نبود كه لودر به جان تاريخ مي افتاد. مشابه اين حادثه در شهرهاي قزوين، اصفهان، كرمان، يزد، تهران و مازندران هم اتفاق افتاده است.

 با وجود اينكه شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور دســتور توقف ساخت و ســاز در بافت تاريخي شهر قزوين را صادر كرد ولي شــهرداري اين شــهر ظاهراً همچنان نسبت به بناهاي ارزشمند اين شهر کم توجه اســت و دســت به تخريب اين بافت قديمي مي زند.

در كرمــان هم به بهانه تجمع معتادان ۴۰ خانه قديمي تخريب شدند و خانه امينيان و شترگلوي ماهان در اين شهر هم حال خوبي ندارند و در معرض ويراني هستند. بســياري از خانه هاي قديمي اصفهان هم سرنوشت مشابهي دارند.

آتش سوزي خانه نواب يا تخريب خانه افيوني تنها نمونه هايي كوچك از اين تخريب هاست. عدم رســيدگي به بسياري ديگر از خانه هاي اين شهر باعث شــده است آنها هم حال و روز خوشي نداشته باشند و حتي اگر لودر هم دست به كار نشود در آينده اي نه چندان دور خودشان فرو خواهند ريخت. اتفاقي كه در يزد مي افتد صــورت متفاوت تر و جالب تري دارد.

مالكان برخي از خانه هاي تاريخي در يزد دور از چشم مسئولان يگان حفاظت اداره ميراث فرهنگي ملك خود را از داخل خانه تخريب كرده، آن را مي سازند، سپس ديوار رو به كوچه را برداشته و نماي جديد ساختمانشان را رو مي كننــد. تمام اين اتفاقات در حالي مي افتند كه بافت هاي تاريخي در ايران، قابليت ثبت شدن در ميراث جهاني را داشــته و مي توانند تاثير به سزايي در جلب توريست و حفظ هويت و فرهنگ شهرهاي تاريخي ايران داشته باشند.

شــروع دوباره تخريب خانه های تاريخی در شيراز«نمي دانيم چه كســي يا كســاني خانه تاريخي در شــيراز را تخريب كرده اند». اين پاسخ معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشــور در پاسخ به اين سوال است: «چه كساني در تخريب خانه تاريخي ديگري در شيراز دست داشتند؟» مصيب اميري گفت: با وجود اينكه طرح توسعه بافت تاريخي شيراز مراحل تصويب را در شــوراي عالي شهرســازي مي گذراند و مشــاور طرح نيز بر حفظ بناهاي ثبت شده و داراي ارزش اين بافت با هدف حفظ كالبد بافت تاريخي و فرهنگي شيراز تاكيد دارد، اما طي روزهاي اخير شاهد تخريب يكي ديگر از خانه هاي تاريخي اين بافت بوديم.

او افزود: يكشنبه گذشته خانه تاريخي صادقي در بافت تاريخي شيراز تخريب شده است، اين خانه طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي با كاربري موجود بايد حفظ، نگهداري و مرمت مي شــد اما متاســفانه به طور كامل تخريب شده است. به گزارش خبرآنلاين معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي دراين باره مي گويد: بار ديگر تخريب ها در شيراز از سر گرفته شده است و ما براي اينكه جلوی اين اقدام را بگيريم نامه نگاري هاي لازم را انجام داده ايم.

 

منبع: روزنامه آرمان-خرداد 1394

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

استان مرتبط : فارس  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید