«...درباره تجارت ابریشم نیز سعی خواهم کرد که معاملات آن را از دست ترکان عثمانی خارج کنم و به‌عمال آن اعلیحضرت سپارم و تجارت این‌ متاع را از راه هرمز دائر سازم. ولی خوب است که از آن‌جانب نیز کسی به جزیره هرمز فرستاده شود که حافظ منافع سوداگران ایرانی باشد، تا کسانی که از اصفهان ابریشم به‌ آنجا می‌فرستند ضرر نکنند و خسارت نبینند».

منبع: بخشی از یک مقاله به قلم نصرالله فلسفی ، مندرج درمجله «وحید» فروردین ۱۳۵۳ ف شماره ۱۲۴