دولت عثمانی در اروپا برای کشورهای مسیحی یک خطر بزرگ بود. پاسخ شاه‌عباس به پیام پاپ، به‌دست گریگوری پانزدهم رسید زیرا که هنگام بازگشت فرستاده واتیکان به رم، پاپ پل پنجم فوت شده بود. فرستاده ویژه در گزارش خود به پاپ از این ماموریت، که در آرشیو واتیکان محفوظ است نوشته است که شاه‌عباس پس از دریافت پیام و اطلاع از مفاد آن گفته بود که از پاپ انتظار دارد که کشورهای مسیحی را از ورود خودسرانه و با نیت بد به خلیج‌فارس نهی کند.

برگرفته از دنیای اقتصاد