یک طایفه منافع خود را در این می‌دانند که سلطان احمدشاه خود متصدی امر سلطنت باشد، طایفه دیگر انقضای مدت نیابت سلطنت ناصرالملک را خواهانند یا برای منافع خویش یا از روی وطن‌خواهی، چه تصور می‌کنند سیاست ناصرالملک گرچه به‌صورت در حمایت حکومت ملی است در واقع سیاست محافظه‌کارانه است و می‌گویند ریاست ناصرالملک روح تجددخواهی ملت را مانع نمو و هیجان است. به علاوه نفوذ اجانب در مدت ریاست او نیز زیاد شده، به‌واسطه جبنی که وی از آنها دارد و به واسطه همراهی که با مستخدمین اجنبی می‌کند و شاهد می‌آورند اداره خزانه‌داری را که به یک اجنبی طماع سپرده شده و مبلغ هنگفت خرج او و اداره اوست، این شخص زمام امور مالیه مملکت در دست گرفته، از هیچ‌گونه خیانت مادی و معنوی دریغ نمی‌دارد به اطمینان همراهی ناصرالملک.

- از خاطرات یحیی دولت آبادی، منبع: حیات یحیی، یحیی دولت‌آبادی، انتشارات عطار، انتشارات فردوسی، جلد سوم، تهران، ۱۳۶۱،  صص ۲۶۷-۲۶۰

برگرفته از دنیای اقتصاد