وی اولین سیاستمداری است که در منطقه ستم‌کشیده خاورمیانه و نزدیک علیه قدرت امپراتوری بزرگ قد علم کرد و منابع نفتی کشور خویش را ملی ساخت و با اینکه ملت ایران از آنچه وی انجام داد و همه‌چیز خود را در راه به‌دست آوردنش فدا کرد کمتر نصیبی برد اما قیام دلاورانه وی باعث شد که سایر صاحبان اصلی نفت تقاضای شرایط مناسب‌تر و سهم بیشتری از شرکت‌های زورمند بین‌المللی نفت بنمایند و توفیق یابند...

منبع: اینتر پرایز- کراچی ۱۹۵۶