در نتیجه، آنان در صدد ارائه جایگزین برآمدند. پیشنهاد اصلی گذار از وضعیت استبدادی به وضعیت وجود قانون بود. نظریه سلطنت مطلقه منظم در این راستا مطرح شد. در حقیقت، مفهوم قانون در وهله نخست به منظور ایجاد حکومت مسوول و نظام‌مند به میان آورده شد. به این ترتیب، باید اذعان کرد که هدف اولیه مشروطه یعنی «تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون» و به عبارتی محدود کردن نظام سلطنتی از مدت‌ها پیش از خلق واژه مشروطه در اندیشه متفکران این مرز و بوم شکل گرفته بود. البته آن تلاش‌های فکری پیشینه نظری تشکیل حکومت‌های منظمی بودند که پایدار به‌نظر نمی‌آمدند؛ چراکه هیچ‌کدام در عمل قدرت مطلقه شاه را محدود نمی‌کرد و ضامن مصالح عامه و حقوق ملت نبود. با این حال، مفهوم قانون تنظیماتی حلقه واسط مالک‌الرقابی و قانون مشروطه است. تنظیمات در واقع نطفه مفهوم قانون را در عصر مشروطه منعقد کرد.

از مقاله پیش‌زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه، از مالک‌الرقابی تا تنظیمات، نوشته محمد راسخ و فاطمه بخشی‌زاده