فکر می‌کنم از سال ۱۳۳۸ عکس‌شاه به‌طور وسیع اول کتاب‌های درسی چاپ می‌شد. در سال ۱۳۳۸ بچه‌های کلاس ششم ابتدایی تحت‌تاثیر همه این امور و شاید هم تحت‌تاثیر کتاب‌های تاریخ و جغرافیای پنجم و ششم که درس ناسیونالیسم می‌داد و به اصطلاح تبعه خوب می‌ساخت، قرار داشتند. وقتی کلاس ده و یازده بودیم باید کتاب انقلاب سفید را به‌عنوان درس می‌خواندیم. ۶ اصلانقلاب سفید را که بعد ٩ تا و بعد ١٢ تا و بعد نمی‌دانم چند تا شد، باید می‌خواندیم و امتحان می‌دادیم.

منبع: خاطرات شازده حمام- دکتر محمدحسن پاپلی‌یزدی.