آمار ۱۸۹۹  تهران، از وجود تنها دو بیمارستان- بدون ذکر نام- یاد می‌کند که هر دو در دروازه دولت بودند. احتمالا آمارنامه به بیمارستان ارتشی قدیمی که در سال۱۸۵۷ ساخته شده بود و بعدا بیمارستان شهری شد و نیز بیمارستان ارتشی جدید که در سال ۱۸۷۴ساخته شد، اشاره می‌کند.

منبع: سلامت مردم در ایران قاجار، ویلم فلور،

ترجمه ایرج نبی‌پور.