اقتصاد خوزستان در دوره ناصرالدین‌شاهاقتصاد خوزستان در دوره ناصرالدین‌شاه

در دوره فتحعلی‌شاه خوزستان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌شد: شوشتر، دزفول و هویزه را جزو کرمانشاهان قرار داده و به محمدعلی میرزای دولتشاه سپردند.

 
فئودالیسم در ایران شکل نگرفتفئودالیسم در ایران شکل نگرفت

اکثر نظریه‌پردازان بر این باورند که در ایران فئودالیسم هرگزشکل نگرفت.

 
نقش انگلیسی‌ها در قراردادهای ننگیننقش انگلیسی‌ها در قراردادهای ننگین

انگلیس از موانع بزرگ دستیابی عباس‌میرزا به پیروزی در جنگ با روسیه بود. گو اینکه با آن کشور رقابت داشت و در شرایط جنگ سرد بود و نمی‌خواست سرزمین‌های شرقی یکجا در حلقوم روس فرو رود، اما هرگز خواهان نجات ایران و عثمانی مقابل روسیه هم نبود. زیرا ایران قدرتمند می‌توانست با نادری دیگر هند را از چنگ او درآورد.

 
تولید انرژی‌های پاکتولید انرژی‌های پاک

طرح کمربند اقتصادی راه ابریشم جدید یا طرح «یک کمربند و یک جاده» (Belt and Road Initiative- BRI)، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی برای کمک به رشد اقتصادی کشورها و رونق تجارت بین‌المللی است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده ‌است.

 
ما هیچ وقت علم را جدی نگرفتیمما هیچ وقت علم را جدی نگرفتیم

در نوشته‌های انتقادی پیش از مشروطه و همین طور بعد از آن، تا دوره بیست ساله، به‌طور مرتب، از عوامل ترقی و رشد یاد شده و یکی از مهم‌ترین آنها علم و پیشرفت‌های علمی ذکر شده است. ‌ای کاش می‌شد روزی این مساله را در آن متون دنبال کرد، اینکه بسیاری از کسانی که به مقایسه این طرف آب و آن طرف پرداختند، توصیه کردند که علم یکی از کلیدواژه‌های اصلی پیشرفت جوامع اروپایی است و ما هم باید همان راه را برویم.

 
تغییر در ترکیب اصناف و کشمکش مالیاتیتغییر در ترکیب اصناف و کشمکش مالیاتی

تغییر در ترکیب اصناف تغییرات در بدنه اصناف از زمینه‌های دیگر بروز کشمکش بین اصناف و مالیات‌گیرندگان بود. از آنجاکه مقدار مالیات صنفی مقرر بین اعضای هر صنف سرشکن می‌شد، تغییر در ترکیب کمی ‌شاغلان به یک صنف به عللی چون ترک شغل و گرایش به مشاغل پرکاربردتر و پردرآمدتر، با تاثیرگذاری بر مقدار مالیات پرداختی هر یک از اعضا، موضوع برخی عریضه‌هاست.

 
برون گرا و مستعدبرون گرا و مستعد

نحوه ورود داور به صحنه سیاست موید این است که او ازنظر شخصیتی فردی برون گرا، شهودی و درعین حال مستعد بوده است؛ جمع کردن جوانان به دور خود، تاسیس حزب (نشانه برون گرایی) و روزنامه (نشانه شخصیت شهودی) از نخستین گام های داور برای ورود به دنیای سیاست بود.

 
حفظ سنت در برابر مدرنیزاسیونحفظ سنت در برابر مدرنیزاسیون

یزدی‌ها به نسبت بسیاری از اقوام و گروه‌ها و فرهنگ‌های ایرانی، بهتر در مورد میراث فرهنگی رفتار کرده‌اند. آنها نگاه اقتصادی دارند.

 
ارز ملی؛ پرچم همکاری‌های ایران و چینارز ملی؛ پرچم همکاری‌های ایران و چین

دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در خرداد امسال جزئیات برنامه ای از همکاری دو کشور را منتشر کرد که از تدوین پیش نویس یک توافق همکاری دوجانبه و چندجانبه راهبردی میان این دو تمدن کهن آسیایی در عرصه های مختلف حکایت می کند، عرصه هایی که شاید بتوان بهترین آنها را انجام تعاملات اقتصادی و تجاری دوجانبه بر پایه واحدهای پول ملی (یوان و ریال) دانست.

 
آقای خزانه دار کلآقای خزانه دار کل

ماموریت آرتور میلسپو در ایران چه بود و چه کرد؟