علی‌اکبر صارمی از دوران کاری خود گفت / چه چیزمان به گذشته شبیه است که معماری‌مان باشد؟علی‌اکبر صارمی از دوران کاری خود گفت / چه چیزمان به گذشته شبیه است که معماری‌مان باشد؟

علی‌اکبر صارمی معمار باسابقه اعتقاد دارد در معماری ایرانی اتفاقی افتاد که او اسمش را پرش به جهان مدرن می‌گذارد، بدون آنکه خودمان متوجه آن باشیم.

 
میراث‌فرهنگی در زمان احمدی‌نژاد مصدوم شده بودمیراث‌فرهنگی در زمان احمدی‌نژاد مصدوم شده بود

آرمان- محمدجواد صابری: چندی پیش شهر سوخته در یونسکو ثبت جهانی شد. میراث‌فرهنگی یکی از حوزه‌هایی است که با چالش‌های بزرگی رو به روست و این وضعیت در هشت سال دولت‌های احمدی نژاد...

 
قهاری: ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ دوره از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ / طﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢقهاری: ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ دوره از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ / طﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﮫﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮای آن ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از طﺮاح راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از طﺮح راﯾﮕﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮد.

 
گفتمان معماری و فرهنگ آشوری در باغ موزه قصرگفتمان معماری و فرهنگ آشوری در باغ موزه قصر

یکصدو بیست و سومین گفتمان هنر و معماری با موضوع "معماری و فرهنگ آشوری" مورخ 1393/4/11 در سالن فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار شد.

 
پرسش‌هاي سهامداران شهر «تهران» از مديرانپرسش‌هاي سهامداران شهر «تهران» از مديران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نشست روز دوشنبه 9/4/1393 خود و در اقدامی قابل تحسین رای به تعدیل سقف بارگذاری جمعیتی در پایتخت از 9/12 میلیون نفر به 5/10 میلیون نفر یعنی کاهش 4/2 میلیون نفری سقف جمعیت تهران داد...

 
طرح هادی روستاهای کشور ایرادات فراوانی داردطرح هادی روستاهای کشور ایرادات فراوانی دارد

پیروز حناچی با انتقاد از گسترش سرسام آور شهرنشینی در کشور، عدم دقت در طراحی؛ طرح هادی روستاهای کشور خصوصا در بافت‌های ارزشمند تاریخی را یکی از موانع محقق نشدن مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها دانست و اعلام کرد که این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه کرده است.

 
فراخوان طراحی نماد حجمی میدان انقلاب اسلامی تهرانفراخوان طراحی نماد حجمی میدان انقلاب اسلامی تهران

سازمان زیبا سازی شهر تهران از کلیه هنرمندان محترم دعوت می نماید که در طراحی جدید نماد حجمی به صورت فردی یا گروهی اقدام به همکاری نمایند.

 
فرونشست زمین در یک قدمی تخت جمشیدفرونشست زمین در یک قدمی تخت جمشید

اکنون خبر رسیده که پدیده فرونشست زمین به نزدیکی بنای جهانی تخت جمشید رسیده و کارشناسان را نسبت به خطراتی که در آینده برای عظیم ترین بنای سنگی جهان به وجود می آید نگران کرده است.