كميسارياي پناهندگان سازمان ملل كميسارياي پناهندگان سازمان ملل

بديهي است كه مساله آوارگان و پناهندگان مساله‌اي جديد و قرن بيستمي نيست و احتمالا از گذشته‌هاي دور، از زماني كه جنگ و قحطي‌هاي بزرگ و سركوب سياسي و مشكلات اينچنيني وجود داشته، آوارگان و پناهندگاني هم بوده‌اند كه مجبور به ترك خانه و شهر و حتي كشورشان شده باشند

 
نگهداشت اجتماعي شهر نگهداشت اجتماعي شهر

تغييرات سياسي و جمعيتي در دهه‌هاي اخير، نگاه مديريت شهري را نسبت به فعاليت‌هاي داوطلبانه و نقش آن در نگهداشت اجتماعي شهر متفاوت كرده است. البته نبايد فراموش كرد كه فعاليت‌هاي داوطلبانه همان‌قدر كه نيازمند افرادي مشاركت‌جو و علاقه‌مند به حل مسائل جامعه است، به همراهي سياست‌گذاران براي اعمال سياست‌هاي تشويقي و گسترش امكان جذب داوطلبان نيز نياز دارد.

 
اين كلاه بر سر ما گشاد نيست، اما... اين كلاه بر سر ما گشاد نيست، اما...

خبر رسيد پروژه مرمت موزه هنرهاي معاصر تهران كه از ارديبهشت ۹۷ آغاز شده بود، بعد از گذشت بيش از دو سال، به پايان رسيده و قرار است به‌زودي و با اعلام برنامه‌هاي جديد موزه، افتتاح شود.

 
ايراني- افغانستاني يا افغانستاني ساكن ايرانايراني- افغانستاني يا افغانستاني ساكن ايران

افغاني يا افغانستاني؟ در چند سال اخير در بين اقشار تحصيلكرده و طبقات متوسط و متوسط به بالاي جامعه ايران به كار بردن واژه افغانستاني در توصيف يك تبعه كشور افغانستان جا افتاده است.

 
«هيچ» در شعر سپهري يعني چيزي هست«هيچ» در شعر سپهري يعني چيزي هست

كتاب «دويدن تا ته بودن» را در كوتاه‌ترين سخن بايد خوانشي فلسفي از جهان شعري سهراب سپهري توصيف كرد. كتاب شامل ۶ مقاله پژوهشي فلسفي درباره اشعار سهراب سپهري است كه نشر ققنوس آن را منتشر كرده.

 
ضرورت تحول در قوانين آب ضرورت تحول در قوانين آب

اهميت‌ و جايگاه‌ ويژه‌اي‌ كه‌ «آب»‌ها از نظر ارزشي‌ و حياتي‌ و نيز محوريت‌ زندگاني‌ در ابعاد مختلف‌ دارند بر هيچ كس‌ پوشيده‌ نيست‌ و اينكه در معني‌ واقعي‌ كلمه‌ بتوان‌ چرخش‌ مدار هستي‌ را بر مبناي‌ آب‌ بيان‌ كرد

 
فرهنگ و رفتارهاي كروناييفرهنگ و رفتارهاي كرونايي

نزديك به يك سال است كه جهان درگير بيماري كروناست. از همان روزهاي اول، اطلاع‌رساني‌ها در سطح عمومي و جهاني شروع شد و همچنان ادامه دارد. در شرايط كرونايي از سويي تكرار مداوم اين مساله كه سالمندان از گروه‌هاي پرخطر در زمينه اين بيماري محسوب مي‌شوند

 
لحظه تاسيس به داوري تاريخلحظه تاسيس به داوري تاريخ

تاريخ فراز و نشيب روايت‌شده زندگي است. پس هر تاريخي در نسبت با راوي خود، ابتدا و انتهايي دارد، منطق و شيوه روايتي، لحظه‌هايي كه در آن بزرگنمايي شدند و صداهايي كه شنيده نشده يا به فراموشي سپرده شدند.

 
آيا هميشه از يك سوراخ گزيده مي‌شويم؟ آيا هميشه از يك سوراخ گزيده مي‌شويم؟

آرش حيدري، پژوهشگر حوزه تاريخ و جامعه‌شناسي است. دغدغه او پيرامون بازخواني تاريخ به ويژه از مشروطه به اين سو در ترسيم نقاط از نظر افتاده يا ديده نشده بر «تاريخ جبران» استوار مي‌شود.

 
تاسيس مقاومت به ميانجي زبانتاسيس مقاومت به ميانجي زبان

علت كاربرد مستمر عبارت‌هايي چون «نداشتن حافظه تاريخي»، ظاهرا سرزنش اذهاني ست كه در آفت تكرار لغزش‌هاي گذشتگان‌شان گرفتار آمده‌اند.