"میلاد" شاخص تهران نیست"میلاد" شاخص تهران نیست

گروه معماری و دکوراسیون: نشست تخصصی هنر، معماری و شهرسازی با عنوان "عناصر شاخص و تأثیرگذار در هویت شهر تهران" به میزبانی دکتر محمد مهدی محمودی معمار و استاد دانشگاه برگزار می شود که هر نشست به یکی از مهم‌ترین مباحث معماری می‌پردازد، در این شماره بحث پیرامون دو برج -نماد شهر تهران است ومیهمانان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

 

در ادامه این مراسم اکبر ترکان رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز ضمن تبریک این روز به معماران کشور، در حوزه انرژی، تاکیداتی را ارایه کرد. وی مصرف انرژی سالانه در کشور را برابر یک میلیارد و 750 میلیون بشکه نفت بیان کرد و گفت: از میزان، 700 میلیون بشکه به صورت سوخت مایع و مابقی به صورت گاز است.

 
گزارش کنفرانس معماری پایدار 11 اردیبهشت ماه 1393 تهران- فرهنگسرای نیاورانگزارش کنفرانس معماری پایدار 11 اردیبهشت ماه 1393 تهران- فرهنگسرای نیاوران

کنفرانس معماری پایدار با تأکید به موضوع فرهنگ، تاریخ، هویت و میراث روز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در مکان فرهنگسرای نیاوران برگزار گردید.

 
گرد و غبار محصول شخم طبیعتگرد و غبار محصول شخم طبیعت

طی سال‌های اخیر هر از چند گاهی غباری تند بر می‌خیزد و گرد ماتم بر چهره شهرهای بزرگ و کوچک می‌نشاند. گاه این غبارها را توفانی سهمگین نیز همراهی کرده و خسارت‌هایی سنگین نیز برجای می‌گذارد. توفان اخیر تهران را ...

 
˝خانه افشار˝ دنبال خریدار می‌گردد!˝خانه افشار˝ دنبال خریدار می‌گردد!

علی اکبر صارمی، خانه افشار را بین سال‌های 53 و 55 برای خواهر خود در زعفرانیه و در زمینی شیب‌دار طراحی کرد.

 
علی‌اکبر صارمی از دوران کاری خود گفت / چه چیزمان به گذشته شبیه است که معماری‌مان باشد؟علی‌اکبر صارمی از دوران کاری خود گفت / چه چیزمان به گذشته شبیه است که معماری‌مان باشد؟

علی‌اکبر صارمی معمار باسابقه اعتقاد دارد در معماری ایرانی اتفاقی افتاد که او اسمش را پرش به جهان مدرن می‌گذارد، بدون آنکه خودمان متوجه آن باشیم.

 
میراث‌فرهنگی در زمان احمدی‌نژاد مصدوم شده بودمیراث‌فرهنگی در زمان احمدی‌نژاد مصدوم شده بود

آرمان- محمدجواد صابری: چندی پیش شهر سوخته در یونسکو ثبت جهانی شد. میراث‌فرهنگی یکی از حوزه‌هایی است که با چالش‌های بزرگی رو به روست و این وضعیت در هشت سال دولت‌های احمدی نژاد...

 
قهاری: ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ دوره از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ / طﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢقهاری: ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ دوره از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ / طﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﮫﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮای آن ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از طﺮاح راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از طﺮح راﯾﮕﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮد.

 
گفتمان معماری و فرهنگ آشوری در باغ موزه قصرگفتمان معماری و فرهنگ آشوری در باغ موزه قصر

یکصدو بیست و سومین گفتمان هنر و معماری با موضوع "معماری و فرهنگ آشوری" مورخ 1393/4/11 در سالن فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار شد.