اخبار و مقالات مربوط به ثریا بیرشک

روايت بخشي از نوروزنامهروايت بخشي از نوروزنامه

نوروز از زمان سلطنت صفويه تا پايان دوران قاجاريه بر طبق نوشته‌هاي سفرنامه‌هاي جهانگردان از جمله سفرنامه ژان شاردن جهانگرد فرانسوي (در ايران) ديده مي‌شود