اخبار و مقالات مربوط به سید حمید میرمیران

معماری ایرانی متاثر از عنصرهای نور،آب، طبیعت، باد و خاك است معماری ایرانی متاثر از عنصرهای نور،آب، طبیعت، باد و خاك است

رئیس هئیت مدیره بنیاد معماری خبر داد: با توجه به تاثیر فضا سازی معماری ایرانی به لحاظ اقلیمی، زیست محیطی و معنوی از عنصرهای نور، آب، طبیعت سبز، خاك و باد، ششمین دوره مسابقه جایزه معماری میرمیران با رویكرد موضوع خاك و معماری" و "باد و معماری" برگزار خواهد شد.