اخبار و مقالات مربوط به غلامحسین مجتهدزاده

درگذشت شادروان دکتر غلامحسین مجتهدزادهدرگذشت شادروان دکتر غلامحسین مجتهدزاده

با نهایت تاسف و تالم درگذشت شادروان دکتر غلامحسین مجتهدزاده، عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران را به اطلاع دوستان و آشنایان می رساند.

 

در این مطالعه عوامل كالبدی محیط‌زیست انسان و روابط آن با انسان در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و غیره و سنجش روابط عینی و ذهنی این دو و قالب‌های كالبدی كه شكل زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و به‌طوركلی تأثیرپذیری شكل زندگی انسان در رابطه با این قالب‌های متنوع و در رابطه با دهكده كوچكی به‌نام كندوان مورد بررسی قرار گرفته است.
این دهكده مثال زنده‌ای است از یك نوع تلفیق و تركیب فرم‌ها و تناسبات بدیع كه از قرن‌ها پیش، انسان زندگی خود را به بهترین وجهی با آن منطبق كرده است.