اخبار و مقالات مربوط به مهوش حمیدی نظامی

مهوش حمیدی نظامیمهوش حمیدی نظامی عضو انجمن مفاخر معماری ایران
مدیر بخش شهرسازی مهندسین مشاور بعد تكنیك از 1375
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
صفحه مهوش حمیدی نظامی در وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران
نظام مدیریت شهری از دیدگاه نظام شناختینظام مدیریت شهری از دیدگاه نظام شناختی

از منظر نظام شناختی، که روشی است کل نگر و متکی بر قدرت ترکیبی ذهن، نظام مجموعه ای است از عناصر که در ارتباط متقابل با یکدیگر کلیتی واحد و هدف دار را تشکیل می دهند. هدف هر نظام در رابطه با نظام شامل آن مشخص شده و باید هم سو با آن باشد...

 
نوسازی شهری و ماندگاری توسعهنوسازی شهری و ماندگاری توسعه

مهوش حميدي - آغاز دوران رواج واژه‌هاي نوسازي، بهسازي و حفاظت از بافت‌هاي شهري در فرهنگ شهرسازي، هم‌زمان است با پيدايش پديدة قطبي شدن شهرها، مسئله قطبي شدن خود، پيوندي آشكار با صنعتي شدن جوامع و شهرنشيني در مقياس گسترده دارد. نمونه‌هاي برجسته‌اي كه از بازسازي و توسعه يكپارچه شهري در قبل از اين تاريخ مي‌توان سراغ كرد محدود است به مواردي كه شهرها در اثر عوامل طبيعي يا غيرطبيعي به ويراني كشيده شده، يا به تبع الگوي »پايتخت‌‌سازي«، توسعه و گسترش يافته‌اند. گستردگي مفهوم اين واژه‌ها در دوران معاصر...

 

مهوش حميدي نظامي - ازمنظر نظام شناختي، كه روشي است كل‌نگر و متكي بر قدرت تركيبي ذهن، نظام مجموعه‌اي است از عناصر كه در ارتباط متقابل با يكديگر كليتي واحد و هدف‌دار را تشكيل مي‌دهند. هدف هر نظام در رابطه با نظام شامل آن مشخص شده و بايد هم‌سو با آن باشد. مجموعه عواملي كه در ارتباط متقابل با يكديگر نظام را تشكيل مي‌دهند اجزاء آن ناميده مي‌شوند و مجموعه عواملي كه تغيير آن‌ها بر وضعيت يا عملكرد نظام تأثير خوانده مي‌شوند. محدوده هر نظام تعريفي است قراردادي كه در ميان مجموعه‌اي از نظام‌هاي متداخل حد و مرز نظام‌ را مشخص مي‌كند....