اخبار و مقالات مربوط به نسیم ایران منش

آیین شهروندیآیین شهروندی

نسیم ایران منش : این موضوع مرا به فکر انداخت که قضیه را از دیدگاه ابن خلدون که از او به عنوان پدر جامعه شناسی شهری یاد می کنند شروع کنیم.
ابن خلدون با تقسیم نظام اجتماعی به دو نظام بادیه نشینی یاچادر نشینی و نظام شهروندی به توصیف دواجتماع می پردازد و روستا نشینی یا بادیه نشین ها را مردمی بسیار راستگو تر ، یک رنگ تر و یک دست تر از شهرنشینان می داند و شهرنشینان را با عناوینی چون دروغگو ، مصرف گرا و محافظه کار توصیف می کند که تنبلی و فتور در او رخنه کرده وسست و بی ایمان شده است.

 
بافت های فرسوده فرصت یا تهدیدبافت های فرسوده فرصت یا تهدید

نسیم ایران منش : تبدیل یک تهدید به فرصت بالاترین هنری است که یک برنامه ریز شهری می تواند انجام دهد . یک برنامه ریز شهری در ابتدای کار با انواع واقسام تهدید ها مواجه است ، تهدید اقلیمی - زمین شناسی ، تقابل های اجتماعی ، تقابل های سیاسی ، تضادهای فرهنگی و همینطور فرسودگی و از کارافتادگی بافت.

 
معماری ظرف است یا مظروفمعماری ظرف است یا مظروف

نسیم ایران منش : " معماری علم و هنر ایجاد کالبد برای عملکردهای انسان است به نحوی که فعالیت های او را پوشش دهد و در برگیرنده اعمال فردی و اجتماعی او باشد " .
این تعریف به مفاهیم مختلفی اشاره می کند مثل علم ، هنر ، اعمال فردی و اجتماعی انسان . ما از فن و تکنولوژی استفاده می کنیم که بهترین جواب هنری را به صورت کالبدی برای انجام فعالیت های انسان بدهیم .

 
شهر کالبد است یا سازمان اجتماعیشهر کالبد است یا سازمان اجتماعی

نسیم ایران منش : شاید بتوان بطوز خلاصه و دریک جمله چنین گفت " شهر کالبدی است که برای یک سازمان اجتماعی شکل گرفته است".
ما شهرها را همواره به صورت بیان کالبدی عملکردهای سکونت ، سیاست و حکومت ، مذهب و تشریفات دیده ایم که در اقلیم ها و مکان های جغرافیایی متفاوت به صورت های مختلف بروز می کند.

 
شهر را به بخش خصوصی نسپاریمشهر را به بخش خصوصی نسپاریم

نسیم ایران منش : بهتر است موضوع را به این نحو مطرح کنیم که "آیا کار شهر را به بخش خصوصی بسپاریم یا نه؟"
از اواسط 1990 رویکردی به نام نهاد گرایی در آمریکا ارائه شد. مقصود از محیط های نهادی شکل گیری شبکه ای پیوسته از نهادها و سازمان های مسئول در امر مدیریت ، تصمیم گیری و تهیه ، تصویب و اجرای برنامه های منطقه ای در تعامل و ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر می باشند....

 
من و معماریمن و معماری

نسیم ایران منش : من و معماری سال هاست که با هم درگیرهستیم . من می خواهم معمار شوم و معماری می گوید باید اینطور و آنطور باشی .
من می گویم حالا دیگر معمار شده ام به خاطر اینکه این درس را در دانشگاه قبول شده ام ، نمره آورده ام ،امتحان چنین و چنان را گذرانده ام ، پروانه اشتغال این درجه را گرفته ام ، عدد سابقه کارم این میزان شده که لیست بیمه هم آن را تایید می کند و ، و ، و .... . ولی معماری می گوید هنوز کافی نیست تو معمار نیستی !

 
شهر آینه من استشهر آینه من است

بارها این منظره مشاهده شده است که دستی از اتومبیلی که در خیابان در حال راندن است بیرون می آید و مشتی آشغال از ماشینش بیرون می ریزد تا اتومبیلش تمیز بماند و هیچ فکری هم راجع به خیابانی که با زباله های او آلوده شدن را نمی کند...

 
شهر به چه کسی تعلق دارد ؟شهر به چه کسی تعلق دارد ؟

نسیم ایران منش : شهربه چه کسی تعلق دارد ؟ قاعدتا شهر به آن کودکی تعلق دارد که درشناسنامه اش نام شهری راکه درآن به دنیا آمده است رامی نویسند . ولی این کودک تا مدت های مدید به دلیل ناتوانی و ابعاد کوچکش قادر به استفاده از فضاهای شهر به راحتی نیست! ...

 
یاد آن دورانیاد آن دوران

تا کنون چندین بار دردوران آموزشم از دانش آموزی تا دانشجویی اتفاق افتاده است که این حدیث ازحضرت علی به یادم بیاید که می فرماید: "هر کسی ذره ای به آموخت مراتا آخر عمر بنده خود نموده است ".

 
نگاهی به وضعیت آموزش در معماری ایراننگاهی به وضعیت آموزش در معماری ایران

آموزش خوب و بهينه معماري يکي از موارد مهمي است که مي‌تواند بر پيشرفت معماري در کشور ما تأثير داشته باشد. در حال حاضر آموزش معماري چه ضعف‌هايي دارد ، چگونه بايد باشد؟ آيا آموزش معماري بايد بتواند معماري ايران را نيز متحول کند؟در رابطه با آموزش معماري با چند تن از کارشناسان معماري گفتگويي کرده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد...