اخبار و مقالات مربوط به توسعه شهری

شیوه های تازه هم گرایی درتعاملات علمی شیوه های تازه هم گرایی درتعاملات علمی

توسعه شهری و بحران شهری‌شدن، تغییرات پرشتاب، بروز تنش‌های قومی، مذهبی و نژادی منطقه‌ای، مهاجرت‌های بین‌المللی، افزایش فقر و تبعیض، چالش‌های اخلاقی مرتبط با رشد پژوهش و فناوری (که به داوری‌های اخلاقی در محیط‌های پژوهشی، مدیریتی و درمانی نیاز دارد) و افزایش روزافزون نگرانی‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیم، از مهم‌ترین واقعیات جهان درحال‌تحول امروز است که این خود ضرورت نگاهی نو به نحوه هم‌گرایی و تعاملات بین‌المللی را یادآور می‌شود.