اخبار و مقالات مربوط به جهانی شدن

معماری و جهانی شدنمعماری و جهانی شدن

مهمترین نکته دربارۀ جهانی شدن معماری، ابعاد متفاوت آن است. آیا جهانی شدن به معنای طراحی کردن مانند معماران خارجی است؟ یا اینکه جهانی شدن، استفاده از تکنولوژی روز دنیاست؟

 
12