اخبار و مقالات مربوط به خرد شهر

خرد شهر - یزدان هوشورخرد شهر - یزدان هوشور

خرد مقدس و خرد خبیث دو گوهر همزاد هستند . آنها در بنیاد نیکی و بدی و زاییده اندیشه آدمی هستند این دو گوهر در سرشت آدمی وجود دارد اگر به باور شیخ اشراق خداوندگار را نورالانوار بدانیم شاید بتوان خرد مطلق را بدان نسبت داد .

 
خرد شهر - خوبچهر کشاورزی خرد شهر - خوبچهر کشاورزی

در فرهنگ فارسی معین برای معنای خرد آمده "دریافت – ادراک – فهم " این سه لغت ما را در برابر دریای عظیمی قرار می دهد که بدون آنکه به زمان تعلق داشته باشد هر جانداری در خود "دارد " و یا "خواهد " داشت و آن در صورتی است که در قاب زمان معینی قرار گیرد .

 
خـرد شـهـر - The intellect of the cityخـرد شـهـر - The intellect of the city

خرد شهر مانند تاریخ شهر فراز و نشیب بسیار داشته است و تغییر ماهیت زیاد داده اما هیچ گاه شباهتی با هرج و مرج کنونی شهر سرمایه داری امروز و رقابت های آزاد و ویرانگرش نداشته.

 
12