اخبار و مقالات مربوط به روز مهندسی

به بهانه روز مهندسیبه بهانه روز مهندسی

در تاریک ترین دوران تاریخ سیاسی این سرزمین و در پرتو این " انتزاع مقدس " بود که خواجه نصیرالدین طوسی ، هفت قرن پیش از این تجلی خیره کننده ای از اعجاز مهندسی را به نمایش گذاشت و آن "مهندسی اجتماعی " بود . این پرده پندار دریده که نامش مترادف با " رنسانس اسلامی " است ، از ساخت اسطرلاب تا رام کردن جنگ سالاران خونریز مغول را همزمان در دستور کار خود داشت