اخبار و مقالات مربوط به شهر اسلامی

فضاي معنوي زندگي انسان هافضاي معنوي زندگي انسان ها

واژه هايي چون شهر مقدس، مدينه فاضله، و ...گوياي اين حقيقت اند كه پيشتر از آنكه ايده‌اي به نام شهر اسلامي مطرح شود، هويت معنايي و معنوي فضاي زيست انسانها، بر كالبد و ساختار شهر تقدم داشته است. پس زماني كه سخن از شهر اسلامي به ميان مي آيد ديگر حرف از مسجد و گنبد و مناره و ديگر فرم ها يا عناصر معماري اسلامي نيست. شهر اسلامي متأثر از شهروندان مسلمانش، هويتي مستقل پيدا مي كند و فيزيك هر شهري بر اساس الگوي ويژه اي از معنا و روح آن شهر هويت پيدا مي كند...