اخبار و مقالات مربوط به شهر به چه کسی تعلق دارد

مشق هاى نا نوشتهمشق هاى نا نوشته

يادى از كلاس درس و آنكه به من آموخت - هر چه در اين شهر شكل ميگيرد از قضاست واتفاقى - اين شهر از آن كيست؟ - شهر،آئینه من است.
مشق هايى نا نوشته كه تابستان گرم را گذراندم و مانند كودكى بازيگوش ، گويى نيمى از "شيطنت و بازيگوشى ام" براى فرار از هرچه مشق و مدرسه بود.

 
شهر به چه کسی تعلق دارد ؟شهر به چه کسی تعلق دارد ؟

نسیم ایران منش : شهربه چه کسی تعلق دارد ؟ قاعدتا شهر به آن کودکی تعلق دارد که درشناسنامه اش نام شهری راکه درآن به دنیا آمده است رامی نویسند . ولی این کودک تا مدت های مدید به دلیل ناتوانی و ابعاد کوچکش قادر به استفاده از فضاهای شهر به راحتی نیست! ...

 
شهر به چه کسی تعلق داردشهر به چه کسی تعلق دارد

سهراب مشهودی : ظاهراً مالکیت خاصی برای شهر وجود ندارد. شهروندان هر شهر که قطعاً مالک شهرتلقی می شوندو شهروندان دیگر شهرها هم هیچ مانعی برای حضور در شهرهای دیگر ندارند و به نوعی همه¬ی شهر اگر در آن حضور یابند به آنها تعلق خواهد داشت.

 
شهر به چه کسی تعلق دارد؟شهر به چه کسی تعلق دارد؟

گیتی اعتماد : واقعاً شهر متعلق به چه کسی است؟به مسئولین و مدیران شهری که در مورد آن‌، بر حسب نیاز، احساس مسئولیت، سود جویی، کسب قدرت و ... تصمیم بگیرند، و هر مجوزی صادر کنند؟ یا به سوداگران و بساز بفروش‌ها که می‌خواهند حداکثر استفاده و سودجوئی را از هر سانتی‌متر سطح شهر داشته باشند، بر کوچه‌های تنگ برج‌های بلند مسکونی (بدون دغدغه‌ای در مورد خدمات، پارکینگ مورد نیاز و بدون چند سانتی‌متر عقب‌نشینی و تامین پیاده رو مناسب، پیاده روهایی که گاه با پله‌های ناجور یا حتی اختلاف سطح‌ها‌ی بدون پله به وجود می‌آید) بسازند...

 
شهر متعلق به كيست شهر متعلق به كيست

بیژن علی آبادی : تاكنون از خود سئوال نموده اتد كه شهر متعلق به كيست .
شهري كه در آن زندگي ميكنيد /شهري كه در آن كار ميكنيد. شهري كه در آن تنفس ميكنيد و شهري كه ....
در اين مقاله نكاتي جنددرمورد مالكيت در شهر و شهر متعلق به كيست مطالبي به رشته تحريردر خواهد آمد ..