اخبار و مقالات مربوط به شهر را به بخش خصوصی نسپاریم

شهر را به بخش خصوصی نسپاریمشهر را به بخش خصوصی نسپاریم

نسیم ایران منش : بهتر است موضوع را به این نحو مطرح کنیم که "آیا کار شهر را به بخش خصوصی بسپاریم یا نه؟"
از اواسط 1990 رویکردی به نام نهاد گرایی در آمریکا ارائه شد. مقصود از محیط های نهادی شکل گیری شبکه ای پیوسته از نهادها و سازمان های مسئول در امر مدیریت ، تصمیم گیری و تهیه ، تصویب و اجرای برنامه های منطقه ای در تعامل و ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر می باشند....

 
شهر را به بخش خصوصی واگذار نکنیم شهر را به بخش خصوصی واگذار نکنیم

بسیاری دنیای مدرن را دنیای تبلیغات می نامند. تبلیغات که اغلب با هدف فراگیری یک نوع ایدئولوژی خاص و یا ترغیب برای مصرف کالاها صورت می‌گیرد ...