اخبار و مقالات مربوط به فناوریهای نوین

« توسعه صنعتی ساختمان»  تنها راه عبور از معضلات ساخت وساز است« توسعه صنعتی ساختمان» تنها راه عبور از معضلات ساخت وساز است

طراحان و معماران ما در ارتباط با ساخت وساز، با انتقادات جدی مواجاند.
گروه عمران- سوم اردیبهشت ماه مصادف است با بزرگداشت معمارو ریاضیدان برجسته قرن یازدهم، شیخ بهاالدین محمد ( شیخ بهایی) که همه ساله به طرح موضوعات گوناگون، پیرامون معماری و مباحث مربوط به آن اختصاص یافته است.

 
جلسه مشترک اعضای شورای راهبردی همایش با قطب فناوری معماری دانشگاه تهران و شورای فناوری های نوین ساختمانجلسه مشترک اعضای شورای راهبردی همایش با قطب فناوری معماری دانشگاه تهران و شورای فناوری های نوین ساختمان

در جلسه مشترک که بین اعضای شورای راهبردی اولین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان و اعضای قطب برگزار شد، مهندس ثنایی، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن خراسان رضوی به ارائه برنامه های همایش پرداخت و در ادامه دکتر گلابچی ریاست قطب فناوری و شورای فناوری های نوین ساختمان پیرامون مسائل علمی همایش و نحوه مشارکت علمی این قطب در برگزاری همایش مطالب مبسوطی را مطرح و سپس هر یک از اعضای قطب فناوری و شورای فناوری های نوین ساختمان به ارائه مطالبی در ارتباط با مسائل و مشکالات حال حاضر عرصه فناوری های نوین و روش های برون رفت از این مشکلات و توسعه فناوری ها پرداختند

 
برگزاری سلسله سخنرانی¬های «فناوری¬های نوین ساختمان»برگزاری سلسله سخنرانی¬های «فناوری¬های نوین ساختمان»

نیاز گسترده و روزافزون جامعه به ساختمان و مسکن، ضرورت استفاده از سیستم¬های ساختمانی و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک¬سازی، افزایش عمر مفید ساختمان¬ها در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته است. از سوی دیگر بر اساس تبصره 6 قانون بودجه دولت موظف به افزایش تولید صنعتی ساختمان¬ها در مجموعه ساخت و سازهای کشور گردیده است. در این راستا سطح علمی و تخصصی جامعه مهندسی کشور و آشنایی با سیستم¬ها و مصالح جدید ساختمانی امری اجتناب ناپذیر است.