Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1631

ارزش ها و بیان در معماری بومی

مقالات گذشته-زمستان 1362

همان گونه که می دانیم معماری -  سوای تجاربی که تنها در زمان هایی بسیار کوتاه و  در سرزمین هایی بسیار محدود رخ کرده اند - هرگز از قانون و دستوری پیروی نکرده است که بتوان بر پایدار بودنش تاکید کرد. از آنجا که معماری به مثابه یکی از فرآورده های دست انسان (وشاید یکی از پرمعناترین آنها) به شمار است و نمی تواند به همراه آن، طی گذر نسل ها و گذر از جایی به جای دیگر، شکل ثابت خود را محفوظ بدارد - که به ناچار پذیرای دگرگونی است تا پذیرفته مردمان آید - به پرسشی که ما در برابر یک بنا، در زمینه نحوه آفریده شدنش به دست معمار، از خود توانیم کرد دامنه ای بس گسترده می دهد و پاسخ به آن نیز، اگر نه دست نیافتنی، دست­کم بسیار دشوار می نماید.

این که معمار یا هر کسی که دست به برافراشتن ساختمانی می زند. چگونه اندیشه های خود را،  که می توانند الزاما منوط و معطوف به کالبدها و کاربردهای ملموس نباشند، در گزینش مصالح و عناصر و استخوانبندی ساختمان و در تعیین اندازه ها و فاصله ها و تناسب ها و  در ترکیب رنگ ها، در رابطه با نور طبیعی و روشنایی هایی که از منابع مصنوعی ... مداخله می دهد و این که هر معمار یا هر سازنده پیکره های ساختمانی آزاد و قادر است تا آنچه را که خود می پسندد به روی صحنه زندگی روزانه مردمان شهرها بیاورد ... و این که معماران و سازندگان بناها را خواستگاه هایی مشترک و دانشی جهانی با یکدیگر نزدیک می کند، با این فرضیه که آنان دست­کم در یک محیط فرهنگی و اجتماعی واحد - از اندیشه ها و از تصوراتی یکسان الهام می گیرند - همیشه مورد پرسش است. پاسخ هایی که در برابر این پرسش ها گذارده می شوند، از آنجا که زاده غورها و پژوهش های کسانی جز خود آن معماران اند، موضوع شک و تردید توانند بود؛ زیرا دست­کم دو بار رنگ و بار ذهنی یافته اند: نخست، در طول تلاشی که معمار برای متظاهر ساختن اندیشه های خود کرده، در طول انتخاب هایی که توانسته است شخصاً آزادنه انجام دهد. دوم، در طول بررسی هایی که جست و جو گران، در پاسخ به پرسشی که خود معمار بی جواب گذاشته، انجام می دهند.

شاید بی جا نباشد، به ویژه اینجا که گفت و گو درباره معماری بومی است، به مبحثی اشاره کنیم که در ادبیات مکتوب فارسی در باب معماری گشوده شده و رایج گشته است: سبک و سبک های معماری ایران. در این باره نه به نقد آنچه گفته و نوشته شده است، بلکه به تطبیق آنچه گفته و نوشته شده با آنچه در سطرهای پیشین گفتیم، خواننده را دعوت به غور کنیم. اگر در سطح بررسی هایی که تنها روی شکل فرآورده های معماری می کنیم - فارغ از توجه به شرایط زمانی و مکانی ویژه ای که معماری در آن شکل گرفته - بیش از دو مسجد برابر یا بیش از چهار گلدسته برابر؛ بیش از دو خانه برابر یا بیش از دو حمام برابر یافتیم که حتی در شرایط اقلیمی - جغرافیایی یکسان و در بستر فرهنگ و  روابط اجتماعی یگانه ساخته شده اند ... بر مبنای همین داده ها به سراغ تعاریفی خواهیم رفت که امروزه فرهنگ معماری جهانی به ما عرضه می کند و در معنا نه به نفی وجود سبک ها بلکه به سلسله فعل و انفعالاتی توجه می دهند که توان تکرار یک تجربه معماری را از هر معمار فعال، یا از هر ذهن معمارانه آزاد، جلب می کنند. اگر شباهت صوری بناها به تشخیص سبک آن ها کمک نکند، پس شیوه های ترکیب و تدبیر دراندازه گذاری و رنگ آمیزی و آهنگ حرکت دادن انسان در فضای ساخته شده و مشابه این ها باید بتواند تحقق چنین امری را میسر بدارد. اما می دانیم که انسان ها به ویژه انسان هایی که فرهنگ مشرق زمین اندیشه شان را جلا داده، به دومین نسخه از فرآورده معمارانه خویش به مثابه شکل منفعلی از تجربه فرهنگی و اجتماعی می نگرند و هرگز دو اثر  برابر پدید نمی آورند.

پس بحث معماری و چگونه شکل گرفتن آن را، در رابطه با اندیشه و فرهنگ، از بحث درباره شخص معمار و از ذهن معماری که بنا را ساخته بیرون می بریم تا مگر به مطالبی گسترده تر توفیق یابیم و به ابداع شیوه هایی علمی برای دستیابی به نتایجی موجه در فرهنگ معماری که به عنوان دانشی تجربی شناخته شده دست یابیم.

معماری بومی، یعنی مجموعه واحدهای معماری - شهری ای که در سرزمینی معین گردهم آمده اند و یا هماهنگی هایی که در زمینه شکل، در زمینه حجم گذاری یا «پلان و لومنریک» در زمینه کاربردی، در زمینه رنگ آمیز ی و اهنگ سطوح پر و خالی و همچنین در زمینه رنگ امیز و آهنگ سطوح پر و خالی و همچنین در زمینه مصالح و نظام های ساختمانی در آن ها پدیدار است، سری اصلی و اساسی را در بردارد: هماهنگی مبتنی بر تفاوت، تشخیص مبتنی بر ضابطه ها و رسوم و سلیقه های زاده از فرهنگ محیطی، یگانگی زاده از احترام متقابل و برخوردار از رفتارهای محیطی مبتنی بر آزادی های مشروط از قراردادهای اجتماعی ضمنی - قراردادهای نانوشته ولی زنده.

در چنین مجموعه هایی، از کرند تا ماسوله، از ایزدخواست تا ابیانه، از شوشتر تا طبس، از ونیز تا آمستردام، از اوربینو تا هارلم، از لویک تا تائورمینا، از بخارا تا یزد و از دهلی تا کیوتو . . . چگونه می توان به آن رشته فعل و انفعالاتی اشاره داشت که پیش از این گفتیم در دنیای درونی هر سازنده پیکره معماری تحقق می پذیرد و به دست وی به دنیای خارج انتقال می یابد؟ به این پرسش به دو صورت اصلی می توان پاسخ گفت: یکی پیمودن راهی آرمانی برای کسانی که، با توجه به کلیه خصیصه های ذهنی - هنری ای که در معماری بومی نهفته، دوستدار و جویای شناختی به کمال از آن اند؛ و دیگری تجربی و در حد پژوهش و بررسی هایی که بیشتر به شناخت اجمالی این پدیده می نگرند و، به دلایلی حاکی و ناشی از عدم دسترسی به امکاناتی که برای رسیدن به امکاناتی که برای رسیدن به پاسخ نخست لازم اند، به خطوط اصلی و کلی موضوع بسنده می کنند. راه اول را، که تنها به یاری دانش مردم شناسی و در گستره میان دانشی می توان پیمود، در یادداشت هایی که در این مجموعه نوشتار تقدیم خواننده شده نمی یابیم. شاید بتوانیم آنچه را که می خوانیم تلاشی در راه بازشناسی این پدیده به گونه دوم تلقی کنیم. آنچه معماران در پیمودن این راه دوم توانند دید، مقارن با تلاشی است مبتنی بر تعریفی برای بیان معمارانه. بیان معمارانه، بیانی ویژه است مشروط و منضبط از آنچه ملموس و محسوس و قابل اندازه گیری - اندازه گذاری است. بیانی که چیزی جز کاربرد ابزار کالبدی به شیوه ای خاص و برای گفتن نکته و مطلبی خاص نیست؛ جایی که جهان درونی شخص سازنده اثر (معمار) از دریچه شکل خاصی از ابزار کالبدی - کاربردی رو می کند به جهان برون. از همین دریچه، از راه بازشناسی و بهره وری از همین منظر معمارانه است که می توان از جهان خارج به جهان درونی کسی که بنایی را برافراشته راه یافت.

برپایه همین نکته است که، ضمن ابراز و قبول این که هر واحد معماری یا هر بنا که جدا از دیگر بناهای مجموعه های معماری بومی مورد بررسی قرار می گیرد به مثابه عنصری است برخوردار از وحدت و صاحب تشخص، به ویژگی های فرعی و ضمنی آن می پردازیم و از سه دیدگاه اصلی، که جدا از یکدیگر فرض می کنیم، آن را مورد بررسی قرار می دهیم. این سه دیدگاه که هیچ یک به تنهایی مفهوم ندارد و فهم نمی تواند شد به ترتیب زیر اند:

اول - هر معمار، یا هر شخصی که پیکره ساختمانی ای را فارغ از دستورها و نمونه های طرح و اجرای از پیش تعیین و تدوین شده برپا می دارد و بنایی را هماهنگ با بناهای موجود در میان آن ها یا در کنار آن ها جای می دهد. به شرط آزاده بودن در اندیشه و آزاد بودن در اعمال سلیقه خویش، در ترکیب ها، در اندازه گذاری ها، در انتخاب رنگ ها و مصالح و در ابداع شکل هایی که نه تازه بلکه یک متغیر یا «واریان» از شکل های موجود اند، از آزادی هایی برخوردار است که به وی امکان بیان نکته یا مطلبی ویژه را می دهند.

از این دیدگاه و فارغ از تاثیر پذیری های مستقیم و منفعل از محیط ( اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، طبیعی) می توان به کندوکاو محصولات معماری پرداخت و جویای سر و رازی شد که هر معمار، همانند هر شاعر و هر نقاش و هر موسیقیدان، به مناسبت تولیدی که به عهده گرفته می آفریند.

دوم- هر معمار، یا هر شخصی که پیکره ساختمانی یی را فارغ از دستورها و نمونه های طرح و اجرای از پیش تعیین و تدوین شده برپا می داردو بنایی را هماهنگ با بناهای موجود در میان آنها یا در کنار آن ها جای می دهد، به رغم آزادگی ها و آزادی هایی که در تدوین شکل و مفهوم بنا تواند داشت، به محیط فرهنگی جامع یا فراگیری که در آن می زید بی توجه نخواهد بود؛ و از آن، چه به نحوی مستقیم و چه به طریقی با واسطه، تاثیر می پذیرد. در واقع این در نفس معماری بومی است که دو گونه پیوند اساسی را محترم بدارد: پیوند با محیط فرهنگی، یا با سلسله ارزش های فرهنگی، با سلسله رفتارهای فرهنگی و با سلسله قوانین ضمنی ای که در آن جاری اند- از یکسو؛ و از سوی دیگر پیوند با محیط طبیعی، یا با مجموعه داده هایی که هم ابزار فکری اند و هم ابزار کاربردی؛ هم رنگ و اندازه و تناسب دارند و هم مصالح و اجزا و عناصر ساختمانی.

سوم - هر معمار، یا هر شخصی که پیکره ساختمانی را فارغ از دستورها و نمونه های طرح و اجرای از پیش تعیین و تدوین شده برپا می دارد و بنایی را هماهنگ با بناهای موجود در میان آن ها یا در کنار ان ها جای می دهد، به رغم آزادگی ها و آزادی هایی که می تواند در تدوین شکل و مفهوم بنا داشته باشد، به محیط کم و بیش خنثی که از مجموعه روابط اقتصادی - اداری - تولیدی ساخته و پرداخته شده و حاوی فرهنگ خاص خود نیز هست، بی توجه نمی ماند. به میل یا با اکراه، براساس مصلحت اندیشی و صرفه جویی یا براساس الزام هایی که زاده قوانین و مقررات ساختمانی حاکم بر محیط اند، معمار یا شخص برپاکننده یک پیکره ساختمانی، در جایی که ما معماری اش را «بومی» می نامیم، داده هایی را که بیشتر ابزار کالبدی اند تا فکری، در تدوین و اجرای محصولی که آفرینش را به عهده گرفته، مداخله می دهد.

 

بررسی و نوشته: محمد منصور فلامکی

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهینظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید