تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2185

از آشوب ادراک تا شناخت معماری

 از آشوب ادراک تا شناخت معماري
نام اين کتاب برگرفته از چهار فصل اصلي آن است :

فصل نخست : آشوب

اين فصل به معرفي کامل و علمي و در عين حال خلاصه تئوري آشوب و هندسه فرکتال ها مي پردازد . به دليل آن که اصول گوناگون اين تئوري در زمانهاي مختلف توسط دانشمندان متفاوت مورد کشف و اثبات قرار گرفته است حتي در ميان کتاب هاي انگليسي زبان نيز کمتر مجموعه اي وجود دارد که تمام وجوه اين تئوري را ارائه کرده باشد . خواندن اين فصل به کساني که در پي واقعيت دانش آشوب فرای برداشت های شکلی هستند پيشنهاد مي شود . هرچند که تئوري آشوب يکي از پيچيده ترين نظريه هاي دنياي مدرن است نگارنده کوشيده است با ادبياتي بسيار روان ، توضيح دقيق تعاريف مربوطه ، ذکر مثال هاي ملموس و تصويري و معادل سازي فرمول هاي رياضي با تجسمات هندسي که براي معماران آشناتر است انتقال مفهوم را بسيار آسان سازد . 

فصل دوم : ادراک

اين فصل پس از مروری بر تئوري هاي ادراکي رايج مورد استفاده در هنر و معماری روند ادراک بشري از محيط و اشياء پيرامون خود را بر اساس نظريه آشوب بازتعريف مي کند تا از ابتدا الفباي تئوري نوين معماري را تبيين نمايد . چگونگي ارتباط عين با ذهن ، توانايي ها و محدوديت هاي آن و چگونگي تشکيل الگو در مغز که بازشناسايي بر اساس آن صورت مي پذيرد در اين فصل تبيين مي شود . در اينجا شما با موارد جالب و مثال هاي تصويري از ظرفيت هاي عجيب و ناشناخته مغزتان در ادراک جهان آشنا مي شويد . مواردي چون کژنمايي در پيام ، واقعيت و مجاز ، به خاطر آوردن/ فراموشي ، وادی های خودآگاهي و ناخودآگاهي و کهن الگوها در این فصل توضیح داده می شوند .

فصل سوم : شناخت

اکنون نوبت گسیخته شدن زنجیرهای سیستم آموزشی خطی است که سالیان دراز شما را به بند کشیده است . در اين فصل دو گنج بزرگ به شما معرفي مي شود : خودتان و سرزمينتان ! مباحثي که سالهاست مورد مناقشه و در پرده اي از ابهام و ترديد قرار گرفته اند توسط تئوري آشوب و مثال های عملی تبيين مي شوند . مواردي چون آگاهي ، ماهيت شناخت ، فرهنگ و هويت ، زيبايي شناسي ، هنر و خلاقيت . در اين فصل راه هاي عملي بر اساس آخرين دست آوردهاي روان شناسي براي کشف پتانسيل های درونی شما ، بارور نمودن خلاقيت و روش هاي کاربردي تفکر خلاق ارائه مي شود . طي فصل هاي دوم و سوم شما با جوانب ناشناخته از پتانسيل های خود آشنا مي شويد و در آخر فصل سوم ريشه هاي خود را باز مي يابيد : طي مبحث شاهدي از شهود به موارد مهمی از عرفان ايرانيان طي مقايسه با تئوري آشوب پي مي بريد و براي شروع آشنايي با فرهنگ راستين ايراني گوشه هايي از رازهاي آن را که هرگز نخواسته اند بشنويد در مي يابيد .

فصل چهارم : معماری

در پايان فصل سوم شما به عنوان انسان آگاه به نيازهای جسمانی ، روانی ، ادراکی و شناختی خود هستيد . می دانيد که واقعيات بيرونی چگونه با گذر از فيلتر ذهن شما تبديل به اطلاعاتی شخصی می شوند . مي دانيد که چگونه بايد بيانديشيد ، ارزش هاي راستين خود را احياء نماييد و حقوق واقعی خود را از جهان طلب کنيد . پس حالا نوبت آن است که به عنوان طراح که قادر است فضايي درخور اين ذهن متعالی بيافريند و ظرفی برای تعامل واقعيات بيرونی و درخواست های درونی باشد و حق اين ذات متعالی را برآورده سازد ابزارهايي به دست آوريد و الفبای معماری را به عنوان زبان تخصصی خود فراگيريد . در اين فصل اصول معين طراحي از کل تا جزء ، برای آفرينش ساده ترين آثار دوبعدی تا پيچيده ترين فضاهای چند بعدی معماري بر اساس تئوري آشوب در هفت گام به عنوان ابزار کار ارائه مي شوند . در آينده در قالب همين چهارچوب ها و اصول خواهيد توانست همچنين به نقد و بررسی و تشخيص آثار مناسب از نامناسب بپردازيد . اين اصول خشک و حکمی نيستند که برای کاربرد آنها را حفظ کنيد يا به ترتيب به کار ببريد . بلکه چنان آشنا و طبيعی هستند که پس از چند بار تمرين که بهترين زمان آن طرح های دانشجويي است چنان به طبيعت ثانوی شما تبديل می شوند که زان پس هر پروژه ای به شما محول شود بی نياز به مراجعه به مجلات کاغذی و مجازی چندين گزينه در ذهن شما متبادر می شود و به محض ورود به فضايي تمام معايب و محاسن آن در پيشتان حاضر می شود . همچنين در هر مرحله دياگرام مناسب برای اظهار آن ارائه می شود تا بدين ترتيب زبانی مشترک و خاص ميان معماران شکل گيرد که غير را بدان راه نباشد .
 

فصل پنجم :مثال هايي برای نقد و طراحی

در فصل نهايي برای ارائه مثال عملی کاربرد اين تئوری در نقد و طراحی يک مورد بنا با استفاده از اصول تئوری جديد به طور کامل نقد می شود . چند نمونه از معماری های امروزی شهر تهران مورد بررسی قرار می گيرد و دلايل رد آنها تبيين می شود . همچنين مثال هاي طراحی از نگارگری و معماری بر اساس اين نظريه نوين معرفی می شوند .

ساناز افتخار زاده

عضو مرتبط :   


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید