وقایع اتفاقیه دومین روزنامه فارسی زبان است که پس از ۱۴ سال از انتشار «کاغذ اخبار» در ایران منتشر شد. امیرکبیر درباره این روزنامه گفته ‌است: عوام نمی‌دانند که مصرف و حسن این وقایع اتفاقیه در چیست؛ یا خیال می‌کنند که دیوانیان عظام شروع به این کرده‌اند به جهت منافع و مداخل. لکن این‌طور نیست و نباید باشد. این اخبار چیزی است. اینها به جهت تربیت خلق است و اینکه اینها از امور دیوانی و اخبار و مناسبات دول و منافع خاص و عام و مقتضیات عصر عالِم باشند و اینکه تا روزی که من هستم نمی‌شود که این اطلاع به عامه نرسد. این روزنامه منصبی نیست که به کسانی که از دیوان اعلی اسامی ایشان تعیین شده، به اینها برسد و به دیگران نرسد.»

این روزنامه در قطع ۵/  ۳۰ در ۱۷ سانتی‌متر با کاغذ ساخت اصفهان و با چاپ سنگی به تیراژ ۶۰۰ الی ۷۰۰ نسخه منتشر شد. وقایع اتفاقیه در میدان ارگ تهران و نزدیک کاخ سلطنتی تهیه می‌شد و چاپ آن در دروازه دولاب در چاپخانه خصوصی کارخانه حاجی عبدالمحمد صورت می‌گرفت. هرچند انتشار وقایع اتفاقیه در راستای اهداف امیرکبیر برای انجام تغییراتی بنیادین به منظور گام برداشتن در مسیر پیشرفت بود، اما وی کمتر از یک سال بعد به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید و در شماره ۴۹ این روزنامه خبر تحریف شده‌ای درباره مرگ این دولتمرد بزرگ انتشار یافت. از آن پس اداره روزنامه به اعتمادالسلطنه، مترجم دربار و رئیس اداره انطباعات ناصر الدین شاه سپرده شد.

برگرفه از دنیای اقتصاد