جا دارد که ایرانیان روز سیزده مرداد را به‌عنوان یک عید بزرگ‌ ملی همه ساله جشن بگیرند. انقلاب مشروطه بهترین‌ گواه شایستگی‌های کم‌مانند ملت ایران است. صاحب این قلم آن را یک ‌پیروزی بزرگ تاریخی برای ملت ایران می‌داند و با به کار‌گیری مفهوم «شکست» برای تحلیل سرشت و سرنوشت این انقلاب بزرگ سخت مخالف است. آن‌گونه که آثار کسانی که این مفهوم را در تبیین و تشریح سرشت و سرنوشت انقلاب مشروطه به‌کار گرفته و می‌گیرند نشان ‌می‌دهد انگیزه‌های سیاسی بسیار بیشتر از اهداف علمی در کارشان غلبه دارد!

 

دکتر داریوش رحمانیان به نقل از مردم‌نامه