تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1398

بیانیه شماره دو جمعیت معماران استان تهران

25 تیرماه 1391

با توجه به آنکه بسياری از ظرفيت های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن مغفول مانده است و از سوی ديگر سلسله مراتب نظارتی و تصميم گيری سازمان نظام مهندسی ساختمان مانع از به تحقق پيوستن اهداف و تصميمات نمايندگان معماران و اعتلای حرفه می گردد ، جمعيت معماران تهران متشکل از معماران حقيقی و مستقل ضمن آنکه خواستار اجرايي شدن مواد 2 و 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و توجه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مسايل و درخواست های به حق معماران ( رجوع شود به ماده 21 بند "د" ) می باشد، بازنگری قانون مذکور و آيين نامه اجرايي آن را در راستای نيل به اهداف ذيل ضروری می داند :

 • الزام هيأت مديره سازمان نظام مهندسی استان به بررسی درخواست ها و پيشنهادات گروه های تخصصی ظرف مدت يک ماه و ارائه توضيح کتبی فوری به هيأت رييسه گروه مربوطه در صورت عدم تأييد. چنانچه هيأت رييسه گروه تخصصی پاسخ را وارد نداند محق است که درخواست را مستقيماً به شورای مرکزی ارائه نمايد و در صورت عدم اعتنای ايشان در مدت زمان معلوم درخواست خود را از طريق وزارت راه و شهرسازی پی گيری کند .
 • کمک به تأسيس جوامع معماری به منظور مشارکت در تصميم گيری ها و پايش حقوق حرفه ای ، صنفی و اجتماعی معماران
 • الزام هيأت رييسه گروه تخصصی معماری به نظرخواهی و همکاری نزديک با جوامع معماری و ارائه گزارش ماهيانه به اعضاء گروه
 • تدوين مقررات مربوط به معماری در قالب مجموعه مقررات ملی ساختمان با توجه به ذات کيفی اين رشته و پی گيری تصويب آن از طريق مجاری قانونی
 • انتخاب نمايندگان هر گروه تخصصی در هيأت مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صرفاً توسط اعضاء همان گروه
 • تجميع خدمات مهندسی تحت مسئوليت و زير نظر مهندس معمار
 • بازنگری مباحت مقررات ملی ساختمان رجوع به مبانی توسعه انسانی پايدار ، فرهنگ و ملاحظات زيست محيطی و اقليمی
 • تضمين تطابق اجرا با طرح از طريق اولويت دادن طراح در نظارت بر اجرای طرح خود
 • تهيه و تدوين نظام جامع آموزش حرفه ای ، باز آموزی و کار آموزی و تجديد نظر در نحوه صدور ، تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال به حرفه معماری با تأکيد بر کارنامه حرفه ای و توانايي های عملی ، دانش و فن آوری های نوين و حفظ شأن معمار
 • نهايي شدن و ابلاغ شرح خدمات ، تعرفه خدمات مهندسی و همسان سازی قراردادهاي خدمات مهندسی
 • حفظ حق تأليف برای طرح و نظريه های معماری و ايجاد زمينه ای قانونی برای ثبت اثر
 • احياء جايگاه متخصصان معمار در تصميم گيری های مدنی ، شهری و معماری در ارتباط با نهادهای اعتلايي ، اجرايي ، تقنينی و قضايي در سطح کشور
 • فرهنگ سازی در جهت ارتقاء آگاهی مردم نسبت به شأن معمار ، معماری مناسب و حقوق شهروندان نسبت به آن
 • تعامل با دانشگاه ها و مراکز آموزشی جهت هماهنگ نمودن مفاد آموزشی با نيازهای حرفه و ارتقاء دانش معماران
 • تعامل و ارتباط گيری مؤثر و کارآمد با ساير گروه های تخصصی و حوزه های تأثير گذار بر ساخت و ساز
 • ايجاد بانک اطلاعاتی معماران و امکان ارتباط و هم انديشی معماران در سطح ملی و بين المللی و نيز امکان بهره گيری مردم از اين بانک اطلاعاتی به منظور دريافت خدمات مهندسی به صورت مستقيم
 • تعريف تخصص ها و فرصت های شغلی جديد برای معماران در مقاطع مختلف و زمينه های گوناگون آموزشی ، پژوهشی ، مديريتی ، معماری داخلی ، تکنولوژی ساخت ، مرمت و غيره و تدوين ساز وکارهای قانونی برای حمايت و شکل گيری فرصت ها
 • نظارت بر نشريات و رسانه های معماری و حمايت از آنها
 • تعريف مقررات و ضوابط حقوقی برای برگزاری مسابقات معماری و پی گيری اجرای صحيح طرح برنده
 • ايجاد مرکز اسناد و مدارک فنی معتبر و به روز معماری قابل ارجاع عمومی برای معماران
 • حضور فعال در صيانت از آثار معماری ارزشمند يا تاريخی و ميراث معماری

در انتها متذکر می گردد که به منظور تحقق اين درخواست ها کارگروهی به رأی جمعيت معماران استان تهران برای تحقق بند "د" ماده 21 از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نيز نظارت و پی گيری اقدامات نمايندگان گروه تخصصی معماری در سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکيل می گردد . چنانچه در زمان معلوم اقدام مؤثری در راستای تحقق اهداف ياد شده صورت نگيرد ، اين کارگروه موظف است که از طريق مجاری قانونی برای تشکيل نظام معماری مستقل اقدام نمايد .

بیانیه شماره یک جمعیت معماران استان تهراننظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید